Dywidenda

Historia wypłat dywidendy przez GPW

Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę Wypłacona dywidenda (w tys. zł) Dywidenda na akcję
(w zł)
Wskaźnik wypłaty dywidendy* Stopa dywidendy** Data Walnego Zgromadzenia Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2013 50 366 1,20 44,45%  3,33% 25.07.2014 r.*** 07.08.2014 r. 26.08.2014 r.
2012 32 738 0,78 30,95% 2,04% 21.06.2013 r. 12.07.2013 r. 26.07.2013 r.
2011 60 440 1,44 45,19% 4,00% 27.06.2012 r. 06.07.2012 r. 20.07.2012 r.
2010 134 730 3,21 142,28% 6,46% 27.06.2011 r. 12.07.2011 r. 27.07.2011 r.

* w oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
** wg kursu zamknięcia z dnia dywidendy
*** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte 26 czerwca 2014 r. zostało wznowione 15 lipca br. i zakończone 25 lipca br.

 

dywidenda_wykres_001.jpg

 

Polityka w zakresie dywidendy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę dotyczącą zmiany polityki dywidendowej Spółki. Informacja o zmianie polityki dywidendowej została podana do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 38/2013. Treść nowej polityki GPW w zakresie dywidendy, która będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2013, brzmi następująco:

„Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie pomiędzy 30% a 50% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu
w odniesieniu do kolejnych lat obrotowych, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące czynniki:
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
- stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne notowane giełdy,
- wymogi płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz
- optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.”

W porównaniu z obowiązującą dotychczas polityką dywidendową GPW, zdefiniowaną w prospekcie emisyjnym GPW w 2010 r., zasadnicza modyfikacja dokonana w nowej polityce polega na zmianie podstawy ustalania dywidendy: jednostkowy zysk netto Spółki został zastąpiony skonsolidowanym zyskiem netto Grupy Kapitałowej GPW przypadającym akcjonariuszom GPW, skorygowanym o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.
   

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY

 

 

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media