Dywidenda

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę dotyczącą zmiany polityki dywidendowej Spółki. Informacja o zmianie polityki dywidendowej została podana do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 38/2013. Treść nowej polityki GPW w zakresie dywidendy, która będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2013, brzmi następująco:

„Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie pomiędzy 30% a 50% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu
w odniesieniu do kolejnych lat obrotowych, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące czynniki:
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
- stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne notowane giełdy,
- wymogi płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz
- optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.”

W porównaniu z obowiązującą dotychczas polityką dywidendową GPW, zdefiniowaną w prospekcie emisyjnym GPW w 2010 r., zasadnicza modyfikacja dokonana w nowej polityce polega na zmianie podstawy ustalania dywidendy: jednostkowy zysk netto Spółki został zastąpiony skonsolidowanym zyskiem netto Grupy Kapitałowej GPW przypadającym akcjonariuszom GPW, skorygowanym o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.
 

Dywidenda z zysku za 2013
W raporcie bieżącym nr 3/2014 z 7 kwietnia 2014 r., Spółka poinformowała, że Zarząd Giełdy zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 50.366.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych), stanowiącej 49,68% zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013. Jednocześnie, zgodnie z polityką dywidendową GPW, kwota ta stanowi 49,96% przypadającego akcjonariuszom Spółki skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za rok obrotowy 2013, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Organem spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2014 z 9 kwietnia 2014 r., Spółka poinformowała, że Zarząd Giełdy podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki terminów: 17 lipca 2014 r. jako dnia dywidendy oraz 5 sierpnia 2014 r. jako dnia wypłaty dywidendy.
 

Dywidenda z zysku za 2012
Decyzją Walnego Zgromadzenia GPW z 21 czerwca 2013 na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2012 przeznaczono 32.738.160,00 zł. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,78 zł. Dzień dywidendy przypada na 12 lipca 2013, a dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2013.
 

Dywidenda z zysku za 2011
Decyzją Walnego Zgromadzenia GPW z 27 czerwca 2012 na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2011 przeznaczono 60 439 680,00 zł. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,44 zł. Dzień dywidendy przypada na 6 lipca 2012, a dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2012.
 

Dywidenda z zysku za 2010
Decyzją Walnego Zgromadzenia GPW z 27 czerwca 2011 na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2010 przeznaczono 134 730 120,00 zł. Wysokość dywidendy na jedną akcję GPW wyniosła 3,21 zł. Dzień dywidendy przypadł na 12 lipca 2011, a dzień wypłaty dywidendy na 27 lipca 2011.

  

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY

 

 

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media