Dywidenda

Historia wypłat dywidendy przez GPW

Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę Wypłacona dywidenda (w tys. zł) Dywidenda na akcję
(w zł)
Wskaźnik wypłaty dywidendy* Stopa dywidendy** Data Walnego Zgromadzenia Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2013 50 366 1,20 44,45% 3,31% 25.07.2014 r.*** 07.08.2014 r. 26.08.2014 r.
2012 32 738 0,78 30,95% 2,03% 21.06.2013 r. 12.07.2013 r. 26.07.2013 r.
2011 60 440 1,44 45,19% 3,84% 27.06.2012 r. 06.07.2012 r. 20.07.2012 r.
2010 134 730 3,21 142,28% 6,05% 27.06.2011 r. 12.07.2011 r. 27.07.2011 r.

* w oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
** wg kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy
*** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte 26 czerwca 2014 r. zostało wznowione 15 lipca br. i zakończone 25 lipca br.

 

dywidenda_wykres_001.jpg

 

Polityka w zakresie dywidendy

Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.
Ponadto zamiarem Zarządu Giełdy jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku netto GPW za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na jedną akcję, a z zysku netto GPW za 2015 r. – 2,60 zł brutto na jedną akcję.
Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

 • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
 • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
 • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.   
   

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY

 

 

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media