Dywidenda

Historia wypłat dywidendy przez GPW

Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę Wypłacona dywidenda (w tys. zł) Dywidenda na akcję
(w zł)
Wskaźnik wypłaty dywidendy* Stopa dywidendy** Data Walnego Zgromadzenia Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2013*** 50 366 1,20 44,45%   26.06.2014 r.. / 15.07.2014 r.**** 23.07.2014 r. 07.08.2014 r.
2012 32 738 0,78 30,95% 2,04% 21.06.2013 r. 12.07.2013 r. 26.07.2013 r.
2011 60 440 1,44 45,19% 4,00% 27.06.2012 r. 06.07.2012 r. 20.07.2012 r.
2010 134 730 3,21 142,28% 6,46% 27.06.2011 r. 12.07.2011 r. 27.07.2011 r.

* w oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
** wg kursu zamknięcia z dnia dywidendy
*** proponowana przez Zarząd dywidenda z zysku za 2013
**** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad nastąpi 15 lipca 2014 roku o godzinie 11.00

W raporcie bieżącym nr 3/2014 z 7 kwietnia 2014 r., Spółka poinformowała, że Zarząd Giełdy zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 50.366.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych), stanowiącej 49,68% zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013. Jednocześnie, zgodnie z polityką dywidendową GPW, kwota ta stanowi 49,96% przypadającego akcjonariuszom Spółki skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za rok obrotowy 2013, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Organem spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2014 z 9 kwietnia 2014 r., Spółka poinformowała, że Zarząd Giełdy podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki terminów: 17 lipca 2014 r. jako dnia dywidendy oraz 5 sierpnia 2014 r. jako dnia wypłaty dywidendy.

W raporcie bieżącym nr 10/2014, w związku z ogłoszeniem przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW, Zarząd Giełdy poinformował, że z uwagi na obowiązujące w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych procedury związane z wypłatą dywidendy, zamierza zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki nowe terminy dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2013. Rekomendacja Zarządu Giełdy będzie obejmowała: 23 lipca 2014 r. jako dzień dywidendy oraz 7 sierpnia 2014 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

 

Polityka w zakresie dywidendy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę dotyczącą zmiany polityki dywidendowej Spółki. Informacja o zmianie polityki dywidendowej została podana do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 38/2013. Treść nowej polityki GPW w zakresie dywidendy, która będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2013, brzmi następująco:

„Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie pomiędzy 30% a 50% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu
w odniesieniu do kolejnych lat obrotowych, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące czynniki:
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
- stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne notowane giełdy,
- wymogi płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz
- optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.”

W porównaniu z obowiązującą dotychczas polityką dywidendową GPW, zdefiniowaną w prospekcie emisyjnym GPW w 2010 r., zasadnicza modyfikacja dokonana w nowej polityce polega na zmianie podstawy ustalania dywidendy: jednostkowy zysk netto Spółki został zastąpiony skonsolidowanym zyskiem netto Grupy Kapitałowej GPW przypadającym akcjonariuszom GPW, skorygowanym o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.
   

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY

 

 

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media