Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumentyJednostki indeksowe

Jednostki indeksowe

UWAGA!
Zmiana standardu jednostek indeksowych.
Ostatnim dniem obrotu jest 18 grudnia 2014 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1289/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany standardu jednostek indeksowych na indeks WIG20 zmianie ulega ostatni dzień obrotu tym instrumentem. Ostatnim dniem obrotu na giełdzie jednostkami indeksowymi na indeks WIG20 będzie dzień 18 grudnia 2014 r., a dniem wygaśnięcia będzie dzień 19 grudnia 2014 r. W dniu 19 grudnia 2014 r. zostanie wyznaczony kurs rozliczeniowy, zgodnie z którym nastąpi ostateczne wykonanie jednostek indeksowych na indeks WIG20. Po zakończeniu sesji giełdowej w dniu 18 grudnia 2014 r. tracą ważność wszystkie przekazane na giełdę a niezrealizowane zlecenia maklerskie na jednostki indeksowe na indeks WIG20, zaś nowe zlecenia nie będą przyjmowane.

Przypominamy, że zgodnie z warunkami obrotu jednostkami indeksowymi na indeks WIG20 wykonanie w ostatnim dniu obrotu następuje automatycznie, chyba, że posiadacz jednostki zgłosi rezygnację z wykonania. Oznacza to, że wszystkie pozycje, które nie zostaną zamknięte przed zakończeniem sesji w dniu 18 grudnia 2014 r., dla których w tym dniu nie zostanie zgłoszona rezygnacja z wykonania, zostaną wykonane według kursu rozliczeniowego ustalonego w dniu wygaśnięcia.
 

Standard jednostek indeksowych na indeks WIG20 

Nazwa skrócona jednostki indeksowej
MW20
Gdzie:
M – rodzaj instrumentu
W20 – skrót nazwy instrumentu bazowego
 
Kod jednostki indeksowej
Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowy
Indeks WIG20
Mnożnik
0,1 zł
Wartość jednostki indeksowej
Mnożnik * wartość instrumentu bazowego
Jednostka notowania
W złotych polskich za jednostkę indeksową
Ostatni dzień obrotu
Ostatnim dniem obrotu jest 18 grudnia 2014 r.
W sytuacji szczególnej Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadmości na co najmniej 4 tygodnie wcześniej.
 
Dzień wygaśnięcia
Dzień, w którym po raz ostatni zostaje ustalony kurs rozliczeniowy. Pierwszy dzień sesyjny po ostatnim dniu obrotu.
Kurs rozliczeniowy
Ustalany:
a)    w trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia.  Jeżeli ten dzień nie jest dniem sesyjnym, kurs rozliczeniowy ustalany jest w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia;
b)    w dniu wygaśnięcia.
Kursem rozliczeniowym jest średnia arytmetyczna wyliczana ze wszystkich wartości indeksu WIG20 z ostatniej godziny fazy notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości, pomnożona przez mnożnik.
 
Cena rozliczeniowa
Równa wartości kursu rozliczeniowego.
Prawa przysługujące właścicielom jednostek
Właścicielowi przysługuje prawo wykonania jednostki indeksowej i otrzymania od wystawcy jednostki zapłaty kwoty rozliczenia ustalonej w pierwszym dniu sesyjnym po wykonaniu jednostki indeksowej.
Kwota rozliczenia
Równoważna cenie rozliczeniowej jednostki indeksowej.
Zasady wykonania jednostki indeksowej
Określone przez KDPW_CCP. W wyniku wykonania posiadacz jednostki otrzymuje kwotę rozliczenia.
Dzień wykonania
Dzień w którym posiadacz jednostki wykona swoje prawo lub dzień sesyjny poprzedzający dzień wygaśnięcia, w przypadku gdy jednostka nie zostanie wykonana wcześniej. Wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia - do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia (włącznie). Jeżeli:
a)    dzień poprzedzający trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed tym dniem;
b)    trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia.
 
Dzień rozliczenia
Następny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego. 
Sposób rozliczenia
Pieniężne w złotych polskich.
Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora
Wnoszony jest wyłącznie przez inwestorów otwierających krótkie pozycje. Minimalna wysokość jest określona przez KDPW_CCP Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.

 

Grupa Instrument bazowy Data rozpoczęcia notowania Standard Warunki obrotu
Jednostki indeksowe  WIG20  6.07.2001
 

 

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media