Aktualność

Debiut spółki GRIFFIN PREMIUM RE..

2017-04-13 16:31:18

W dniu 13 kwietnia 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka GRIFFIN PREMIUM RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Królestwo Niderlandów).

Spółka GRIFFIN PREMIUM RE.. N.V. jest 4. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 487. emitentem na tym rynku.
GRIFFIN PREMIUM RE.. N.V. jest 54. zagraniczną spółką notowaną na Głównym Rynku.

– Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy zarówno dla polskiego rynku kapitałowego jak i rynku nieruchomości. Bardzo się cieszymy, ze na polskiej giełdzie debiutuje spółka, której intencją jest przekształcenie się w REIT, czyli w fundusz zarządzający nieruchomościami, z ofertą skierowaną nie tylko dla inwestora instytucjonalnego, ale przede wszystkim indywidualnego – powiedział Jarosław Grzywiński, p.o. Prezesa Zarządu GPW.

Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących, atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Łączna wartość rynkowa nieruchomości w portfelu Spółki wynosiła na koniec 2016 r. około 514 mln euro, a zannualizowany dochód operacyjny netto (ang. net operating income, NOI) z wynajmu tych nieruchomości, uwzględniając gwarancje udzielone przez obecnych udziałowców Spółki, sięga około 34 mln euro.
Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. real estate investment trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.
Intencją Griffin Premium RE.. jest przekształcenie się w przyszłości w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi podmiotu typu REIT (spółka rynku wynajmu nieruchomości). Będzie to możliwe w momencie, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów oraz przy założeniu, że przekształcenie to będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki.
Jeszcze przed formalnym uzyskaniem statusu REIT w Polsce, Griffin Premium RE.. zamierza regularnie wypłacać w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego (ang. funds from operations, FFO).
Portfel nieruchomości Spółki jest zrównoważony i zdywersyfikowany biznesowo oraz geograficznie. Obecnie znajduje się w nim dziewięć nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 170 tys. m2 (GLA), w tym sześć projektów biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe. Wszystkie znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.

Bardzo nas cieszy, że Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na warszawskim parkiecie. W pewnym sensie, otwieramy nowy rozdział w rozwoju GPW i polskiego rynku kapitałowego. Dotychczas bowiem polscy inwestorzy, szczególnie inwestorzy indywidualni, nie mieli tak dogodnej możliwości zainwestowania w rynek nieruchomości komercyjnych. Kupując akcje Griffin Premium RE.., mogą pośrednio stać się współwłaścicielami 9 atrakcyjnych nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych o łącznej wartości ponad 500 mln euro, które znajdują się w naszym portfelu, i tym samym mieć udział w dochodach z wynajmu tych nieruchomości. Mimo że w Polsce jesteśmy wciąż na etapie tworzenia legislacji regulującej działalność podmiotów typu REIT, my już dzisiaj oferujemy inwestorom korzyści klasycznego REIT, tj. wypłatę w formie regularnej dywidendy środków finansowych pochodzących z wynajmu nieruchomości komercyjnych – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..


Relacja z debiutu

Informacje podstawowe

nazwa spółki

GRIFFIN PREMIUM RE.. N.V.

spółka na rynku regulowanym

487(54. spółka zagraniczna na GR)

debiut w 2017 r.

4

rynek (podstawowy/równoległy)

podstawowy

miejsce siedziby, inne rynki notowań

Holandia, posiadająca aktywa w Polsce, notowanie w Polsce (kwalifikacja do indeksów jako spółka polska)

przedmiot działalności

Wynajem nieruchomości

IPO/ publiczna sprzedaż

IPO 22.201.267/ sprzedaż 66.965.956 akcji

papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:

156.133.179 akcji

wartość IPO/sprzedaży

508.253.171 zł

kurs odniesienia

5,7  zł

wartość spółki (wg kursu odniesienia)

889.959.120 zł

wartość instrumentów wprowadzanych

889.959.120 zł

free float w instrumentach wprowadzanych (%)

21,03%

wartość free float instrumentów wprowadzanych

187.192.024 zł

free float we wszystkich akcjach emitenta (%)

21,03%

wartość free float wszystkich akcji

187.192.024 zł

liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)

2.019

oferujący

Dom Maklerski BZ WBK S.A.

 


Historia i działalność
Emitent został zawiązany jako spółka prawa holenderskiego w grudniu 2016 roku w wyniku reorganizacji aktywów, które były wcześniej kontrolowane przez Grupę Griffin (Griffin Topco II S.a.r.l i Griffin Topco III S.a.r.l. – kontrolowane przez Grupę Oaktree).
Griffin Premium RE..N.V. jest właścicielem, poprzez spółki zależne, nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych położonych w centrach lub przy głównych ulicach miast. Grupa kontroluje obecnie portfel dziewięciu nieruchomości – sześć nieruchomości biurowych oraz trzy duże nieruchomości biurowo-handlowe położone w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi.
Emitent generuje przychody z tytułu najmu posiadanego portfela nieruchomości. Łączna powierzchnia najmu posiadanych przez Grupę nieruchomości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 171,231 m2, z czego 49,2% stanowiły powierzchnie czysto biurowe, 31,5% - powierzchnie handlowe zlokalizowane przy głównych ulicach miast, a 19,3% - powierzchnie biurowe przy głównych ulicach miast.
Działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami zlecana jest na rzecz spółek specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami.

Polityka dywidendy
Rada Dyrektorów Emitenta zamierza zaproponować wypłatę około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonej o koszty finansowania bankowego za dany okres do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Spółka planuje regularne wypłaty dywidendy, a pierwsza wypłata planowana jest na rok 2018.

Informacje nt. statusu REIT
Intencją Griffin Premium RE.. jest przekształcenie w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi REIT, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów i o ile takie przekształcenie będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 156.133.179 € i dzieli się na 156.133.179 akcji o wartości nominalnej 1 € każda.

Publiczna Oferta
W ofercie publicznej Emitent zaoferował 89.167.223 akcji, w tym:

  • 66.965.956 akcji istniejących sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających;
  • 22.201.267 akcji nowo emitowanych oferowanych przez Spółkę

Maksymalna cena oferowanych akcji wynosiła 6,5 zł za jedną akcję. Ostateczna cena akcji oferowanych w ramach oferty publicznej została ustalona na 5,70 zł za akcję. W ramach oferty zostały przydzielone wszystkie oferowane na podstawie prospektu akcje, jednakże Emitent nie skorzystał z opcji zwiększenia oferty o maksymalnie do 26.786.383 akcji
W wyniku emisji akcji Emitent pozyskał 126.547.222 zł.
Łączna wartość oferty wraz z ofertą sprzedaży akcji przez Akcjonariuszy Sprzedających wyniosła 508.253.171 zł.

Cele emisji
Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na nabycie kolejnych projektów nieruchomościowych.

Umowy lock-up
Akcjonariusze sprzedający zawarli umowy lock-up obowiązujące w okresie 365 dni od dnia pierwszego notowania akcji na rynku regulowanym. Akcje objęte umowami lock-up stanowią 42,89% akcji objętych wnioskiem.

Prognozy finansowe
Spółka prognozuje, że przychody z najmu w 2017 roku wyniosą 31.984 tys. € a zysk netto 41.603 tys. €.