Aktualność

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – listopad 2017

2017-12-04 13:27:57

Warszawa, 4 grudnia 2017 r.

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – listopad 2017 r.

KOMUNIKAT O OBROTACH NA RYNKACH GRUPY GPW

  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 na Głównym Rynku o 18,7% rdr do 21,4 mld zł
  • Wzrost średniej dziennej wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń o 13% do 1 mld zł
  • Wzrost wartości emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst o 16,5% do 93,9 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 8,8% do poziomu 10,7 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem o 7% rdr do 14,7 TWh
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia o 13,4% do 3,8 TWh2

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22 mld zł w listopadzie 2017 r., czyli o 17,8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 18,7% rdr, do poziomu 21,4 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w listopadzie 2017 r. poziom 1 017 mln zł, o 13% większy niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada 2017 r. wyniosła 62 440,31 pkt i była o 28,4% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 7,6% rdr. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 82 mln zł, co oznacza spadek o 8,3% rdr. Od początku roku obrót w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniósł 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 14,1%.

W listopadzie 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 578,3 tys. szt., o 14,7% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 334,5 tys. szt., co oznacza spadek o 4,1% rdr.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 93,9 mld zł na koniec listopada 2017 r. wobec 80,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie o 13% rdr, do poziomu 192,4 mln zł.
 
Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w listopadzie tego roku 48,8 mld zł i była o 0,7% niższa niż rok wcześniej.
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w listopadzie 2017 r. wyniósł 10,7 TWh, co oznacza wzrost o 8,8% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 16,3% do poziomu 8,6 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w listopadzie 2017 r. 14,7 TWh, o 7% mniej niż rok wcześniej. Na rynku terminowym wolumen obrotu wzrósł o 2,1% do poziomu 12,5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł w listopadzie 2017 r. 3,8 TWh, co oznacza wzrost o 13,4% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął w listopadzie 2017 r. 50,7 ktoe4, w porównaniu do 55,3 ktoe rok wcześniej.

Kapitalizacja 427 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec listopada 2017 r. 654,42 mld zł (155,61 mld EUR). Łączna kapitalizacja 477 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec listopada tego roku 1 390,11 mld zł (330,55 mld EUR).

Na Głównym Rynku w listopadzie 2017 r. zadebiutowała spółka Venture INC, której wartość oferty wyniosła 30 mln zł.

Na NewConnect w listopadzie 2017 r. zadebiutowały spółki Gremi Media, Cambridge Chocolate Technologies i Cherrypick Games, których łączna wartość ofert wyniosła 65 mln zł.

Na Catalyst w listopadzie 2017 r. zadebiutowały obligacje Gminy Miasta Płock i spółki Statima o łącznej wartości emisji wynoszącej 61,7 mln zł.

W listopadzie 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o jedną więcej niż rok wcześniej.

  W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.


______________________________________
1 transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych
2 z wyłączeniem praw wynikających ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną
3 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe - tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg;)

4 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1 000 000 toe

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl