Aktualność

Debiut spółki NANOGROUP

12

2017-12-21 15:30:45

W dniu 21 grudnia 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka NANOGROUP SA.
Spółka NANOGROUP SA jest 12. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 479. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

NanoGroup S.A.

rynek (podstawowy/równoległy)

Równoległy

spółka na rynku regulowanym

479

debiut w 2017 r.

12

miejsce siedziby

Polska, Warszawa

polska/zagraniczna (inne rynki notowań)

Polska

przedmiot działalności

Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie biotechnologii, nanotechnologii, farmakologii i diagnostyki medycznej

IPO/ publiczna sprzedaż

IPO 880.000 akcji serii F

wartość IPO/sprzedaży

4.180.000 zł

wartość spółki (wg ceny z IPO 4,75 zł)

61.607.595 zł

% free float w zarejestrowanych akcjach objętych wnioskiem

5,94%

wartość ww. free float

3.411.735 zł

% free float we wszystkich akcjach objętych wnioskiem

17,23%

wartość ww. free float

10.618.050 zł

liczba akcjonariuszy

386 (seria F) 16 (akcje A-D)

oferujący

Vestor Dom Maklerski S.A.


Historia i przedmiot działalności
Emitent został zawiązany w październiku 2016 roku. Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony głównie wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów w spółkach NanoSanguis S.A., NanoThea S.A. i NanoVelos S.A., które realizują dla Emitenta prace badawcze.
Przedmiotem działalności Grupy jest rozwijanie projektów biotechnologicznych i medycznych w zakresie onkologii, transplantologii oraz krwiodawstwa. W skład NanoGroup wschodzą trzy spółki zależne. Emitent koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. NanoGroup S.A. dokonuje wyboru projektów badawczych, przygotowuje koncepcje ich komercjalizacji, dokonuje wyboru w zakresie kierunków i metod badań, podejmuje działania zmierzające do optymalizacji kosztów operacyjnych Grupy, tworzy jednolitą strategię prowadzonych badań naukowych, politykę handlową i marketingową Grupy i pełni rolę koordynatora tej działalności. Ponadto Emitent koordynuje politykę inwestycyjną Grupy oraz aranżuje finansowanie rozwoju poszczególnych spółek zależnych. Do kompetencji spółek portfelowych należy prowadzenie projektów badawczo rozwojowych począwszy od prac projektowych cząstek, przez ich syntezę chemiczną, analizę fizykochemiczną, badania in vitro, skończywszy na badaniach przedklinicznych i klinicznych.
Informacja na temat przedmiotu działalności spółek zależnych Emitenta:
NanoVelos S.A. – spółka rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnego systemu transportu leków, opartego o opatentowaną technologię produkcji nanocząstek polisacharydowych NanoVelos. Spółka łączy swoją nanocząstkę z lekiem generycznym, starając się uzyskać lek o poprawionym działaniu w stosunku do czystego leku generycznego. Na chwilę obecną spółka prowadzi badania przedkliniczne. Spółka prowadzi działalność od 2013 roku.
NanoSanguis S.A. – spółka realizuje dwa projekty badawcze:

 • opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia. Spółka jest na etapie badań przedklinicznych,
 • stworzenie "OrganFarm" – systemu długoterminowego przechowywania organów ex vivo w oparciu o autorski płyn perfuzyjny. Spółka jest na początkowym etapie prac badawczo-rozwojowych.

Spółka prowadzi działalność od 2015 roku.
NanoThea S.A. – celem spółki jest rozwój nanocząstek wykorzystywanych w zaawansowanej, wczesnej diagnostyce nowotworowej pozwalających na zwiększenie precyzji diagnostyki PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz zwiększenie jej dostępności, a także dających możliwość połączenia dwóch metod diagnostycznych PET oraz MR (rezonans magnetyczny) oraz ewentualnie diagnostyki z radioterapią. Spółka prowadzi działalność od 2015 roku. Spółka realizuje dwa projekty badawczo-rozwojowe:

 • opracowanie nanocząstki (nośnika) znakowanego radioizotopami do teranostyki nowotworu prostaty,
 • opracowanie radiofarmaceutyków nanotechnologicznych do wczesnej diagnostyki i terapii nowotworów litych – między innymi jelita grubego, wątroby oraz prostaty.

Kapitał zakładowy Spółki według odpisu z KRS wynosi: 12.970.020 zł i dzieli się na 12.970.020 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

 • 4.380.000 akcji serii A,
 • 2.090.020 akcji serii B,
 • 1.050.000 akcji serii C,
 • 4.570.000 akcji serii D,
 • 880.000 akcji serii F.

Oferta publiczna
W ramach oferty publicznej spółka planowała oferować do 8.800.000 akcji nowej emisji serii F, natomiast akcjonariusze planowali zaoferować do 1.170.900 akcji dotychczas wyemitowanych.
Akcjonariusze sprzedający podjęli decyzję o odstąpieniu od oferty, w wyniku niewystarczającego zainteresowania ofertą, w szczególności ze strony instytucji finansowych.
W dniu 9 listopada 2017 r. dokonano przydziału akcji serii F oferowanych w ramach Oferty Publicznej, w tym:

 • w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 515.075 akcji serii F,
 • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 364.925 akcji serii F.

W ramach nowej emisji Emitent uplasował 880.000 akcji serii F, co stanowi jedynie 10% planowanej oferty. Akcje zostały przydzielone 386 inwestorom.
W wyniku oferty spółka pozyskała 4.180.000 zł.

Cele emisji:
Emitent planował pozyskanie z oferty publicznej 45 mln zł. Wpływy miały zostać przeznaczone na:

 • Finansowanie wkładów własnych projektów badawczych, które otrzymały lub otrzymają dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej prowadzonych przez NanoVelos, NanoSanguis oraz NanoThea – razem 27 mln zł.
 • Inwestycje w innowacyjne projekty (do 4 projektów), spoza aktualnej Grupy Emitenta, które prowadzą działalność badawczą w obszarze onkologii, a także otrzymały lub wykazują duży potencjał do uzyskania dofinansowania ze środków UE na realizowanie badań – razem 12 mln zł.
 • Rozbudowa laboratorium badawczego oraz budowa zwięrzętarni – razem 6 mln zł.

Zgodnie z informacją prasową z dnia 27 października 2017 r., opublikowaną przez Emitenta po przeprowadzeniu oferty, mniejsze od zakładanych wpływy z IPO nie będą stanowiły przeszkody w dalszym rozwoju obecnych, wiodących projektów badawczych prowadzonych przez spółki z Grupy Nano. Spółka wskazała na  konieczność przesunięcia w czasie lub rezygnacji z realizacji części celów emisji – w postaci akwizycji i rozwoju zaplecza laboratoryjnego, natomiast będzie ona kontynuować prace badawcze bez opóźnień. W 2018 roku Spółka planuje wydać na badania w obecnych projektach 15,3 mln złotych, z czego wkład własny ma wynieść 4,7 mln zł. Wraz ze środkami własnymi spółki i środkami z emisji akcji spółka ma zapewnione finansowanie wkładu własnego w 2018 roku, a pozostała część badań będzie finansowana z grantów.

Instrumenty debiutujące

 • 4.380.000 akcji serii A,
 • 2.090.020 akcji serii B,
 • 1.050.000 akcji serii C
 • 4.570.000 akcji serii D
 • 880.000 akcji serii F

Galeria