Aktualność

Aktywność inwestorów – grudzień 2017 r.

2018-01-04 15:41:38

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW
– grudzień 2017 r.

KOMUNIKAT O OBROTACH NA RYNKACH GRUPY GPW

  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń  na Głównym Rynku o 23,8% rdr do 16,4 mld zł w grudniu 2017 r., a w całym 2017 r. wzrost o 24,7% do poziomu 236,4 mld zł wobec roku 2016
  • Spadek średniej dziennej wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń o 15,7% do 864,3 mld zł w grudniu 2017 r. i jednocześnie wzrost o 25,2% w całym roku 2017 r. do poziomu 945,8 mld zł wobec 2016 r.
  • Wzrost wartości emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst o 17,1% do 95,8 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 55,9% rdr, do poziomu 241,7 mln zł w grudniu 2017 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 51,2% do poziomu 13,3 TWh w grudniu 2017 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem o 40,7% rdr do 7,6 TWh w grudniu 2017 r., oraz wzrost o 21,1% rdr do poziomu 138,7 TWh w całym roku 2017 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia o 29,0% do 5,2 TWh2  w grudniu 2017 r., oraz o 16,7% rdr do 59,1 TWh w całym 2017 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,8 mld zł w grudniu 2017 r., czyli o 22,8% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym 2017 r. wartość ta wzrosła o 28,9% do poziomu 261 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w grudniu 2017 r. o 23,8% rdr, do poziomu 16,4 mld zł, a w całym 2017 r. wzrosła o 24,7% do poziomu 236,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w grudniu 2017 r. poziom 864,3 mln zł, o 15,7% mniej niż rok wcześniej, a w całym 2017 r. wyniosła 945,8 mln zł, o 25,2% więcej niż w 2016 r. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 63 746,20 pkt i była o 23,2% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w grudniu 2017 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 43,1% rdr, natomiast w całym 2017 r. wzrost o 7,9% w porównaniu z rokiem 2016. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect liczona od początku roku wzrosła na koniec 2017 r. o 10,4% rdr i wyniosła 1,3 mld zł. W grudniu 2017 r. wartość  obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 71,4 mln zł, w porównaniu do 101,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

W grudniu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 623,3 tys. szt., o 34% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w całym 2017 r. wyniósł 7,6 mln o 4,4% mniej niż w roku 2016. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w grudniu 2017 r. 400,9 tys. szt., co oznacza spadek o 30,2% rdr.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,8 mld zł na koniec grudnia 2017 r. wobec 81,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w grudniu o 55,9% rdr, do poziomu 241,7 mln zł. Wartość obrotów sesyjnych na rynku Catalyst w całym 2017 r. wyniosła 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w grudniu tego roku 21,7 mld zł i była o 24,8% niższa niż rok wcześniej. W całym 2017 r. wyniosła 534,7 mld zł wobec 412,8 mld zł w 2016 r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w grudniu 2017 r. wyniósł 13,3 TWh, co oznacza wzrost o 51,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 74,4% do poziomu 10,8 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną (spot i forward) w 2017 r. wyniósł 111,7 TWh, co oznacza spadek o 11,8% w stosunku do poziomu wolumenu w 2016 r.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w grudniu 2017 r. 7,6 TWh, o 40,7% mniej niż rok wcześniej. Na rynku terminowym wolumen obrotu spadł o 41,5% do poziomu 5,4 TWh. Łączny wolumen obrotu gazem w 2017 r. osiągnął poziom 138,7 TWh, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. wyniósł 114,5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu 2017 r. 5,2 TWh, co oznacza wzrost o 29% rdr. W całym 2017 r. wolumen ten wyniósł 59,1 TWh, czyli wzrósł o 16,7% w stosunku do roku 2016. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął w grudniu 2017 r. 55,7 ktoe4, w porównaniu do 64,6 ktoe rok wcześniej. W całym roku 2017 r. wolumen ten wzrósł o 27% do poziomu 399,9 ktoe.

Kapitalizacja 432 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec grudnia 2017 r. 710,34 mld zł (170,31 mld EUR). Łączna kapitalizacja 482 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec grudnia tego roku 1 419,22 mld zł (340,27 mld EUR).

Na Głównym Rynku w grudniu 2017 r. zadebiutowały spółki Marvipol Development, NanoGroup, Tower Investments,  R22 oraz Hollywood, których łączna wartość ofert wyniosła 117,7 mln zł.

Na NewConnect w grudniu 2017 r. zadebiutowały spółki Dook, Govena Lighting i Huckleberry Games, których łączna wartość ofert wyniosła 6 mln zł.

Na Catalyst w grudniu 2017 r. zadebiutowały obligacje spółki Arche o wartości emisji 30 mln zł.

W grudniu 2017 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, o dwie mniej niż rok wcześniej, a w całym 2017 r. 250 sesji, wobec 251 w 2016 r.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

Obroty na GPW - grudzień 2017 r.


***
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.