Aktualność

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – styczeń 2018 r.

2018-02-02 18:03:53

KOMUNIKAT O OBROTACH NA RYNKACH GRUPY GPW

 

  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 na Głównym Rynku o 8,0% rdr do 19,1 mld zł w styczniu 2018 r.
  • Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 911,3 mld zł w styczniu 2018 r.
  • Spadek wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 17,2% rdr do poziomu 254,1 tys. szt. w styczniu 2018 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 44,5% do poziomu 10,9 TWh w styczniu 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem o 45,7% rdr do 7,1 TWh w styczniu 2018 r.
  • Spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia o 10,3% do 3,0 TWh2 w styczniu 2018 r.

 

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 19,4 mld zł w styczniu 2018 r., czyli o 11,0% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, co przede wszystkim związane było ze spadkiem wartości obrotu w transakcjach pakietowych w tym okresie o 71,5%. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu 2018 r. o 8,0% rdr, do poziomu 19,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w styczniu 2018 r. poziom 911,3 mln zł, o 8,0% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia 2018 r. wyniosła 66 048,17 pkt i była o 19,6% wyższa niż przed rokiem. 23 stycznia w szczytowym momencie sesji na GPW indeks WIG osiągnął 67 933,05 punktów, bijąc historyczny poziom sprzed blisko jedenastu lat.

Na rynku NewConnect w styczniu 2018 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 45,6% rdr do poziomu 72,4 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w styczniu spadła o 45,7% rdr i wyniosła 66,2 mln zł.

W styczniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 461,6 tys. szt., o 23,7% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w styczniu 2018 r. 254,1 tys. szt., co oznacza spadek o 17,2% rdr.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 74,5 mld zł na koniec stycznia 2018 r. wobec 58,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku3. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu o 21,6% rdr, do poziomu 171,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w styczniu tego roku 13,5 mld zł i była o 69,4% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2018 r. wyniósł 10,9 TWh, co oznacza wzrost o 44,5% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 66,8% do poziomu 8,3 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w styczniu 2018 r. 7,1 TWh, o 45,7% mniej niż rok wcześniej. Na rynku terminowym wolumen obrotu spadł o 45,3% do poziomu 4,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")4, na rynku spot wyniósł w styczniu 2018 r. 3,0 TWh, co oznacza spadek o 10,3% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął w styczniu 2018 r. 49,2 ktoe5, w porównaniu do 15,3 ktoe rok wcześniej.

Kapitalizacja 430 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec stycznia 2018 r. 694,14 mld zł (167,31 mld EUR). Łączna kapitalizacja 479 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec stycznia tego roku 1 446,21 mld zł (348,59 mld EUR).

Na NewConnect w styczniu 2018 r. zadebiutowała spółka Brand 24, której wartość oferty wyniosła 6,2 mln zł.

W styczniu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

 

Grupa GPW obroty - styczeń 2018

 

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl.

 

1 transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

2 Z wyłączeniem praw wynikających ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną

3 Od 3 stycznia 2018 r. obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) są kwalifikowane jako obligacje skarbowe. W związku z tym dane o wartości emisji obligacji nie skarbowych z poprzednich komunikatów obrotowych są nieporównywalne z danymi prezentowanymi w tym komunikacie.

4 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane , notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe - tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg;)

5 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe