Aktualność

Debiut spółki PEPCO GROUP

8

2021-05-26 16:24:40

26 maja 2021 r. na parkiecie Głównego Rynku GPW odbyło się pierwsze notowanie spółki PEPCO GROUP N.V.

PEPCO GROUP N.V. jest 430. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 8. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 


Informacje podstawowe


nazwa spółki 

Pepco Group N.V.

spółka na rynku

(regulowanym)

430

(382 kraj. 48 zagr.)

debiut w 2021 r.    

8

rynek (podstawowy/równoległy)

podstawowy

sektor

HANDEL i USŁUGI/SIECI HANDLOWE/Artykuły codziennego użytku

spółka w sektorze 

(na rynku regulowanym)

3

miejsce siedziby

siedziba statutowa: Amsterdam, Holandia,

adres głównego biura: Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

polska/zagraniczna
(inne rynki notowań)

spółka zagraniczna

Emitent nie występował z wnioskiem o dopuszczenie na inny rynek regulowany lub ASO

przedmiot działalności

spółka holdingowa posiadająca i zarządzającą paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych 

IPO/ publiczna sprzedaż

Oferta publiczna:

80.388.350 sprzedaż akcji 

12.058.252 sprzedaż akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału

92.446.602 razem

Cena sprzedaży

40,00 PLN

Kurs odniesienia 

40,00 PLN

wartość oferty publicznej: 

(w PLN)

3.215.534.000 oferta publiczna

482.330.080 opcja dodatkowego przydziału w ramach oferty

3.697.864.080 razem

wartość spółki*

23.000.000.000 PLN

% free float po zakończeniu oferty

17,10%

wartość ww. free float po zakończeniu oferty*

3.922.124.800 zł

liczba akcjonariuszy

około 10 tys.

Sporządzający Opinię Firmy Inwestycyjnej

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 

Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Globalni koordynatorzy

Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan A.G.

Doradca prawny w zakresie prawa polskiego

Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy sp. k.

Firma Audytorska

Mazars LLP/Mazars Accountants N.V

*wartość ustalona na podstawie ceny sprzedaży, wynoszącej 40 PLN za akcję  

Przedmiot działalności
Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami: PEPCO, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3.246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.). Sklepy Grupy oferują odzież, produkty wyposażenia dla domu ogólnego zastosowania, w tym zabawki i produkty sezonowe, a także produkty szybko zbywalne (FMCG, ang. fast moving consumer goods) w konkurencyjnych cenach. W skład Grupy Pepco wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów Grupy w towary.
Grupa zaspokaja potrzeby swojej podstawowej grupy klientów, którymi są dbające o portfel rodziny, poprzez dwie linie biznesowe działające w dwóch odrębnych segmentach operacyjnych:

  • segmencie oferującym produkty w zróżnicowanych cenach, z wiodącym udziałem odzieży dla całej rodziny (ze szczególnym naciskiem na odzież dziecięcą), produkty wyposażenia wnętrz, zabawki i produkty sezonowe za pośrednictwem sklepów prowadzonych pod marką PEPCO, tworzących wiodącą sieć w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec marca 2021 r. sieć obejmowała 2.229 sklepów w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i we Włoszech, a w kwietniu 2021 otworzyła swój pierwszy sklep w Hiszpanii.
  • segmencie oferującym produkty o ujednoliconych poziomach cenowych (ang. a price-anchored segment) działającym za pośrednictwem sklepów prowadzonych pod markami Poundland i Dealz. W sklepach sprzedawane są produkty szybko zbywalne (FMCG), produkty ogólnego przeznaczenia, produkty sezonowe i odzież. Poundland prowadzi działalność w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od 1990 r. i według stanu na dzień 31 marca 2021 r. posiada tam 818 sklepów. Dealz został założony w 2011 r. w ramach międzynarodowej ekspansji Poundland i na dzień 31 marca 2021 r. prowadził 199 sklepów w Republice Irlandii, Hiszpanii i Polsce. Większe sklepy Poundland oferują produkty szybko zbywalne (FMCG), ubrania i produkty ogólnego przeznaczenia, a sklepy Dealz i mniejsze sklepy Poundland oferują artykuły szybko zbywalne (FMCG) oraz produkty ogólnego przeznaczenia.

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych, do 30 września 2020 r., Grupa Pepco otwierała ponad 300 sklepów rocznie. Biorąc pod uwagę sukces Dealz w Polsce i Hiszpanii, począwszy od roku obrotowego 2021 celem Grupy jest otwieranie co najmniej 70 sklepów tej marki rocznie.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.750.000 EUR i dzieli się na 575.000.000  akcji o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, bez oznaczenia serii.

OFERTA PUBLICZNA:
W związku z przeprowadzoną ofertą i dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym Spółka nie wyemitowała  żadnych nowych akcji. Oferta publiczna dotyczyła wyłącznie sprzedaży istniejących akcji Spółki.
W ofercie publicznej zostało sprzedanych  łącznie 92.446.602 istniejących akcji, w tym:

  • 77.888.350 dla Inwestorów Instytucjonalnych,
  • 12.058.252 dla Inwestorów Instytucjonalnych w ramach opcji dodatkowego przydziału,
  • 2.500.000 dla Inwestorów Indywidualnych (przydział przy użyciu systemu informatycznego GPW; w ramach przydziału dokonano 88% redukcji, przynajmniej.

1 akcję otrzymało 10.679 inwestorów.
Cena sprzedaży: 40 zł.
Łączna wartość oferty publicznej: 3.697.864.080 zł

Przewidywana struktura akcjonariatu po zakończeniu oferty publicznej.


Akcjonariusz

Liczba akcji

% kapitału=
 % głosów

Pepco Holdco Limited

476 946 880

82,9

Przewidywany free float po zakończeniu oferty

98 053 120

17,10


Wybrane historyczne dane finansowe Pepco Group Ltd. (*rok zakończony 30 września)

W mln EUR

2018*

rok

2019*

rok

 

2020*

rok

2020
(3 miesiące X-XII)

przychody

3.038,1 

3.415,1

3.517,9

1.187,8

wynik netto

(3,6) 

 210,4 

(0,5)

103,9

kapitał własny

570,9 

796,1 

753,7

862,7

zobowiązania 

1.383,9

1.282,6

 2.316,3

2.373,2

aktywa ogółem

1.954,9

2.078,7

3.069,9

3.235,8

środki pieniężne na koniec okresu

184,5 

247,0 

400,2 

547,1

Firma audytorska, która dokonała badania/przeglądu sprawozdań finansowych:
Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za rok zakończony 30 września 2018 r. zostały sporządzone zgodnie z MSSF i były przedmiotem raportu niezależnego audytora, sporządzonego przez PricewaterhouseCoopers LLP.
Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata zakończone 30 września 2020 r. i 2019 r. zostały sporządzone zgodnie z MSSF i zbadane przez Mazars LLP.
Informacje finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. zostały poddane przeglądowi  przez Mazars LLP.
W prospekcie zamieszczone zostało również zbadane przez biegłego sprawozdanie finansowe Emitenta za okres  od 17 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. W tym okresie Emitent nie prowadził żadnej działalności (sprawozdanie obejmuje okres sprzed przejęcia w formie aportu Pepco Group Limited), z tego powodu dane finansowe Emitenta zostały wyłączone z części prezentacyjnej niniejszej informacji.

Galeria