Aktualność

Debiut BETA ETF WIGTech

9

2021-06-07 18:25:06

7 czerwca 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutował fundusz typu ETF na indeks WIGtechTR. 

 

EMITENT
BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia – WIGtech Total Return dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Odniesienia.
Fundusz wyemitował dotychczas 33.100 tytułów uczestnictwa serii A po cenie emisyjnej 151,32 zł. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Serii B rozpocznie się z pierwszym dniem obrotu ETF-ów na GPW. Fundusz będzie oferował w ofercie publicznej nieoznaczoną liczbę ETF-ów serii B emitowanych w sposób ciągły.

Oferującym certyfikaty i animatorem jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

Organizatorem emisji ETFa jest AgioFunds TFI S.A., które jest licencjonowanym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, działającym na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego od 2009 roku.

Galeria