Aktualność

Zapowiedź debiutu spółki ONDE

2021-07-16 09:12:36

19 lipca 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutuje spółka ONDE S.A.
ONDE S.A.
będzie 428. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 10. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Uroczystość debiutu będzie transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 9:00.

Informacje podstawowe


nazwa spółki 

ONDE S.A.

spółka na rynku 

428

debiut w 2021 r.

10  

rynek (podstawowy/równoległy)

Podstawowy 

sektor

Energia odnawialna

spółka w sektorze

4

miejsce siedziby

Toruń

polska/zagraniczna 

(inne rynki notowań)

polska

przedmiot działalności

Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność w oparciu o następujące segmenty działalności: (i) segment budownictwa dla OZE, który dzieli się na dwa obszary, tj. budownictwo farm wiatrowych oraz budownictwo farm fotowoltaicznych, (ii) segment budownictwa drogowo-inżynieryjnego, oraz (iii) od marca 2021 r. segment projektów OZE. 

oferta/sprzedaż
(T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna: 

 • 8.250.000 Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie,
 • 8.846.700 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie, tj. Erbud S.A. oraz Jacka Leczkowskiego 

wartość oferty publicznej:

444.514.200 PLN, w tym:

 • wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 214.500.000 PLN,
 • wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających akcje): 230.014.200 PLN.

kurs odniesienia

26,00 PLN (cena w ofercie publicznej)

wartość spółki*

1.216.280.000 PLN (przed rejestracją akcji nowej emisji)

1.430.780.000 PLN (po rejestracji akcji nowej emisji)

wartość instrumentów wprowadzanych*

214.500.000 PLN - PDA serii E 

1.216.280.000 PLN – akcje serii A – D 

% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem)

54,84% w PDA serii E;

20,98% w akcjach istniejących serii A-D;

19,28% w akcjach istniejących serii A-D oraz nowych akcjach serii E;

wartość free float* 

w akcjach objętych wnioskiem

117.624.000 PLN w PDA

255.152.950 PLN w akcjach istniejących serii A-D

275.900.950PLN w akcjach istniejących serii A-D oraz nowych akcjach serii E 

%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%)

54,84% w PDA serii E; 

20,98% w akcjach istniejących serii A-D;

19,28% w akcjach istniejących serii A-D oraz nowych akcjach serii E;

wartość free float* we wszystkich akcjach

117.624.000 PLN w PDA

255.152.950 PLN w akcjach istniejących serii A-D

275.900.950PLN w akcjach istniejących serii A-D oraz nowych akcjach serii E 

Firma Inwestycyjna

TRIGON DOM MAKLERSKI SA

Doradca prawny

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. z siedzibą w Warszawie

Firma Audytorska

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii E oraz ceny sprzedaży akcji, tj. 26 PLN

Historia Emitenta
Historia Emitenta sięga 1991 r., kiedy utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Toruniu (poprzednik prawny Spółki). Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 25 września 1998 r. w Toruniu. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028071 w dniu 18 lipca 2001 r. Zmiana firmy Spółki na ONDE S.A. nastąpiła w 2021 roku. 

Działalność Emitenta
Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność w oparciu o następujące segmenty działalności: (i) segment budownictwa dla OZE, który dzieli się na dwa obszary, tj. budownictwo farm wiatrowych oraz budownictwo farm fotowoltaicznych, (ii) segment budownictwa drogowo-inżynieryjnego, oraz (iii) od marca 2021 r. segment projektów OZE.
Spółka specjalizuje się w kompleksowych realizacjach budowlanych dla segmentu OZE w obszarach budownictwa instalacji fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. W obu obszarach Spółka może świadczyć wybrane przez klienta usługi procesu budowlanego, realizować projekt w formule BoP i BoS (tj. wszystkie usługi z wyjątkiem turbin wiatrowych, bądź modułów słonecznych), albo realizować całość inwestycji na bazie powierzonej dokumentacji w formule EPC (pod klucz).
Historycznie działalność Spółki koncentrowała się na segmencie budownictwa drogowo-inżynieryjnego. Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy dróg, na które składają się m.in. budowa i remonty dróg, chodników, parkingów czy placów manewrowych, różnorodne roboty bitumiczne i prace brukarskie, roboty kanalizacyjne, odwodnieniowe i melioracyjne, wszelkiego rodzaju oznakowanie dróg, w tym oznakowanie poziome i pionowe tak stałe, jak 
i tymczasowe, prace w zakresie oświetlenia ulicznego i iluminacji, rozbiórki i wyburzenia, fundamentowanie, roboty ziemne liniowe i punktowe, wymiana gruntu i wzmacniania podłoża czy sprzedaż mas bitumicznych. W tym segmencie swojej działalności Spółka pracuje również w formule projektuj i buduj (design-build), która zakłada, że wykonawca odpowiada za projekt budowanej inwestycji i pozostałe podejmowane działania aż do oddania budowy do użytku.
Segment projektów OZE ukierunkowany jest na rozwijanie projektów fotowoltaicznych oraz wiatrowych do momentu osiągnięcia przez nie statusu gotowości do budowy, a następnie ich wykonawstwa i dalszej odsprzedaży lub ewentualnie pozostawienie farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej na własność.
W skład Grupy wchodzą Spółka oraz następujące spółki zależne: WTL20 sp. z o.o.; WTL40 sp. z o.o.; WTL80 sp. z o.o.; WTL100 sp. z o.o.; WTL120 sp. z o.o.; WTL130 sp. z o.o.; WTL140 sp. z o.o.; WTL150 sp. z o.o.; WTL160 sp. z o.o.; WTL170 sp. z o.o.; IDE Projekt; Cyranka sp. z o.o.
Spółka nie posiada jednostek stowarzyszonych.
Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie jest Erbud posiadający 87,87% Akcji Istniejących oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Strategia Emitenta
Strategia Grupy oparta jest na trzech kluczowych elementach: 
(i) pozycji lidera w budowie farm wiatrowych oraz czołowej pozycji w dynamicznie rozwijającym się segmencie budowy farm fotowoltaicznych w Polsce; 
(ii) przewidywanym wzroście sektora produkcji zielonej energii, w szczególności produkcji energii wiatrowej i fotowoltaicznej w Polsce w okresie do 2040 r., w związku 
z realizacją polityki Europejskiego Zielonego Ładu oraz Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, które przewidują wzrost i wsparcie dla rozwoju farm wiatrowych 
i fotowoltaicznych w Polsce; 
(iii) utrzymaniu i dalszym wykorzystaniu posiadanych zasobów własnych oraz współpracy z Grupą Erbud, która ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie budownictwa inżynieryjno-infrastrukturalnego w Polsce i w Europie Zachodniej.

Oferta publiczna
Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach Oferty została ustalona na 17.096.700 Akcji Oferowanych, w tym:

 • 8.250.000 Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie, 
 • 8.846.700 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie, tj. Erbud S.A. oraz Jacka Leczkowskiego.

Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych w ramach Oferty przez Spółkę Inwestorom Indywidualnym: 1.367.736, tj. 8% wszystkich Akcji Oferowanych. 
Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych w ramach Oferty przez Spółkę Inwestorom Instytucjonalnym: 6.882.264.
Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty przez Oferujących Inwestorom Instytucjonalnym: 8.846.700.
Ostateczna łączna liczba akcji oferowanych w ramach Oferty przez Spółkę oraz Oferujących Inwestorom Instytucjonalnym: 15.728.964, tj. 92% wszystkich Akcji Oferowanych. 

Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 26,00 PLN  

W dniu 8 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału Akcji Nowej Emisji. Zgodnie z uchwałą Zarząd Spółki dokonał przydziału maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie, tj. 8.250.000 Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie, w następujący sposób: 

1) Inwestorom Indywidualnym Zarząd przydzielił 1.367.736 Akcji Nowej Emisji; oraz 
2) Inwestorom Instytucjonalnym Zarząd przydzielił 6.882.264 Akcje Nowej Emisji

Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 89,426%

W dniu 8 lipca 2021 r., na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Oferującymi i Koordynatorem, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu oraz okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych i zapisów składanych przez Inwestorów Zastępczych, Oferujący podjęli decyzję o liczbie Akcji Sprzedawanych przydzielonych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym. Łączna liczba Akcji Sprzedawanych przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym jest równa maksymalnej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie i wynosi 8.846.700 Akcji Sprzedawanych.

Wartość oferty publicznej: 444.514.200 PLN, w tym:

 • wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 214.500.000 PLN,
 • wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających akcje): 230.014.200 PLN.

Cele emisji
Zgodnie z zapisami prospektu, Emitent oczekiwał, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 170-220 mln PLN, które zaplanował wykorzystać w sposób następujący:

 • od 60 do 70 mln PLN na zrefinansowanie zakupów dokonanych przed Datą Prospektu w ramach rozwoju działalności Spółki w segmencie realizacji projektów OZE w modelu develop, build and sell,
 • od 15 do 20 mln PLN na proces przygotowania – dewelopmentu – 241 MW projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie,
 • od 95 do 130 mln PLN na sfinansowanie zakupów spółek celowych, w tym sfinansowanie części projektów będących przedmiotem wczesnych negocjacji prowadzonych na podstawie listów intencyjnych,