Aktualności

Rekordowy zysk netto GK GPW w Q3 2017 r.

2017-10-31 12:41:46

Warszawa, 31 października 2017 r.

Rekordowy zysk netto GK GPW w Q3 2017 r. pod wpływem zdarzeń o charakterze jednorazowym

KOMUNIKAT PRASOWY

  • Rekordowy poziom zysku netto w III kw. 2017 r. w wysokości 47 mln zł
  • Zysk EBITDA w III kw. 2017 r. na historycznie najwyższym poziomie 57,4 mln zł, a marża EBITDA - 70,7%
  • Wskaźnik kosztów do przychodów na poziomie 45% po 9 miesiącach 2017 r. vs. 49,1% w roku ubiegłym

GK GPW osiągnęła w III kwartale 2017 r. rekordowy wynik zysku netto w wysokości 47 mln zł. Zysk EBITDA osiągnął historycznie najwyższy poziom 57,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 81,1 mln zł, odnotowując 10,1% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Na wyniki finansowe GK GPW miały wpływ zdarzenia o charakterze jednorazowym, takie jak rozwiązanie rezerwy na kwotę około 5,8 mln zł z tytułu niższej rocznej opłaty GK GPW na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, zwrot 3,8 mln zł odsetek od zaległości podatkowych naliczonych przez organ skarbowy w związku z korektą rozliczeń podatku od towarów i usług w TGE oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 1,6 mln zł zawiązanej na nieściągalne należności z tytułu korekty VAT od kontrahentów TGE. Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu rdr wynikał z wyższych wolumenów zarówno na rynku finansowym, jak i towarowym. W III kwartale GPW wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 90,2 mln zł, czyli 2,15 zł na akcję.

– III kwartał 2017 r. to okres, w którym zysk EBITDA GK GPW osiągnął historycznie najwyższy poziom. Grupa wypracowała również rekordowe 47 mln zł zysku netto, czyli o niemal 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udowadniamy w ten sposób naszą efektywność. Będziemy ciężko pracować w kolejnym kwartale szykując się do zmian regulacyjnych, w tym wejścia w życie dyrektywy MIFID II. Będziemy przy tym kontynuować rozwój wszystkich linii biznesowych oraz prowadzić działania w zakresie poszerzania bazy klientów, budowania płynności i racjonalizacji kosztów. Reklasyfikacja Polski przez FTSE Russell z rynków rozwijających się do rynków rozwiniętych napawa nas dużym optymizmem i mobilizuje do rozwoju, aby móc konkurować z najlepszymi na świecie – powiedział Marek Dietl, prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w III kw. 2017 r. wyniosły 32,5 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 40,1%. Oznacza to wzrost o 1,7 pkt proc. rdr. W III kwartale miało miejsce rozwiązanie rezerwy na opłatę na rzecz KNF z tytułu nadzoru w wysokości ok. 5,8 mln zł. Tak jak w ubiegłym roku kwota ta została w całości naliczona w I kwartale, a następnie skorygowana w III kwartale.

Przychody z rynku towarowego w III kw. 2017 r. utrzymały się na stabilnym poziomie kdk i wyniosły 32 mln zł (wzrost o 19,7% rdr) i w efekcie wygenerowały 39,4% przychodów Grupy GPW. Wzrost przychodów w tym segmencie w III kw. 2017 r. jest związany przede wszystkim z rosnącymi wolumenami na rynku gazu oraz ze wzrostem przychodów z rozliczania transakcji (+25,1% rdr).

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2017 r.

Zysk netto
Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2017 r. wyniósł 47 mln zł, o 18,9% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost w III kw. 2017 r. względem III kw. 2016 r. to wpływ rosnących przychodów z rynku finansowego (+4,7% rdr) oraz z rynku towarowego (+19,7% rdr). W ujęciu kwartalnym GK GPW odnotowała wzrost zysku netto o 12% i jest to spowodowane wpływem wspomnianych zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Przychody GK GPW z rynku finansowego
W III kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym ukształtowały się na poziomie 48,9 mln zł, co oznacza poprawę względem poprzedniego roku o 4,7% oraz spadek o 7% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 60,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 59,9% w II kw. 2017 r. i 63,4% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym
W III kw. 2017 r. przychody z obsługi obrotu wyniosły 31,9 mln zł i odnotowały wzrost o 3,1% w stosunku do III kw. 2016 r. oraz spadek o 11,3% w porównaniu z II kw. 2017 r. Wpływ na wzrost przychodów w tej linii rok do roku miał wzrost przychodów niemal we wszystkich kategoriach. W III kw. 2017 r. odnotowano wzrost przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym o 2,7% oraz wzrost przychodów z instrumentów dłużnych o 17,5 % w stosunku do III kw. 2016 r. Spadek przychodów w stosunku do II kwartału 2017 r. jest związany z sezonową niższą aktywnością inwestorów na rynku finansowym.

Obsługa emitentów
W III kw. 2017 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,3 mln zł, co oznacza wzrost o 8,4% względem III kw. 2016 r. i wzrost o 3,5% kdk. Tym samym przychody z obsługi emitentów w III kw. 2017 r. stanowiły 7,7% całkowitych przychodów Grupy GPW. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie wzrosły do poziomu 1,3 mln zł, o 58,8% w porównaniu z III kw. 2016 r. i o 17% kdk. Przychody z opłat za notowanie wyniosły 4,9 mln zł, podobnie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku i w II kwartale 2017 r. (-0,2% rdr, +0,3% kdk).

Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji w III kw. 2017 r. osiągnęły poziom 10,7 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% rok do roku i jednocześnie wzrost o 1,9% względem II kw. 2017 r. Przychody z tej linii stanowiły 13,2% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Wzrost przychodów w tytułu sprzedaży danych rynkowych jest efektem wzrostu liczby abonentów, dalszego poszerzania klientów non-display oraz rozpoczęcia sprzedaży danych WIBOR.

Przychody GK GPW z rynku towarowego
W III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 32 mln zł, wobec 26,7 mln zł w III kw. 2016 r., o 19,7% więcej niż rok wcześniej i jednocześnie o 8% mniej niż w II kw. 2017 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w III kw. 2017 r. wyniósł 39,4%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, rozliczenia transakcji oraz sprzedaży informacji na rynku towarowym.

Obsługa obrotu na rynku towarowym
Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w III kw. 2017 r. wzrosły o 22,7% względem III kw. 2016 r., do poziomu 16,7 mln zł. Jest to jednocześnie spadek o 5,4% kdk. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym nastąpił niemal we wszystkich kategoriach, przede wszystkim z obrotu gazem – o 148,1% rdr i z rozliczenia transakcji – o 25,1% rdr. O spadku przychodów z segmentu towarowego w stosunku do II kwartału 2017 r. w głównej mierze zadecydował spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 24,6% kdk oraz o 25,9% przychodów z rejestru świadectw pochodzenia. Jest to związane z sezonową niższą aktywnością uczestników rynku świadectw pochodzenia, jaka następuje w II półroczu. Jednocześnie przychody z obrotu gazem osiągnęły poziom 3,4 mln zł, co oznacza wzrost o 83,5% kdk. O 6,2% w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosły przychody z obrotu energią elektryczną i osiągnęły poziom 2,1 mln zł. Jest to jednocześnie spadek o 8,2% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2016. Przychody Grupy GPW z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w III kw. 2017 r. wyniosły 2,8 mln zł, w porównaniu do 2,5 mln zł w III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 10,7%. W porównaniu do II kw. 2017 r. jest to wzrost o 4,2%.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia (RŚP)
W III kw. 2017 r. przychody z prowadzenia RŚP ukształtowały się na poziomie 5,8 mln zł, o 5% więcej niż rok wcześniej i 25,9% mniej niż w II kw. 2017 r. Negatywna zmiana przychodów z prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia wynika przede wszystkim z mniejszej liczby wystawionych świadectw pochodzenia.

Rozliczenie transakcji
Przychody z rozliczenia transakcji w III kw. 2017 r. wyniosły 9,4 mln zł, o 25,1% więcej niż III kw. 2016 r. i 1,9% więcej niż w II kw. 2017 r. Wzrost przychodów wynika przede wszystkim ze wzrostu wolumenu obrotu gazem na rynku terminowym, a także ze wzrostu obrotu prawami majątkowymi rdr. W porównaniu do II kw. 2017 r. poza wzrostem wolumenów na rynku gazu nastąpił wzrost wolumenów na rynku energii elektrycznej.

Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w III kw. 2017 r. osiągnęły poziom 87 tys. zł, co oznacza spadek o 3,6% rdr i jednocześnie wzrost o 0,8% względem II kw. 2017 r.

Koszty działalności operacyjnej GK GPW
W III kw. 2017 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 32,5 mln zł, czyli 15% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym i 13,9% mniej niż w II kw. 2017 r. Zasadniczy wpływ na ich poziom miało rozwiązanie rezerwy z tytułu opłat na KNF w wysokości 5,8 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów w III kw. 2017 r. ukształtował się na poziomie 40,1%, w porównaniu do 38,4% w III kw. 2016 r. Koszty amortyzacji w III kwartale 2017 r. wyniosły 7,3 mln zł w stosunku do 6,8 mln zł w III kwartale 2016 r. i 7 mln zł w II kw. 2017 r. Wzrost kosztów amortyzacji wynika z wdrożenia nowego systemu transakcyjnego w TGE. W III kwartale 2017 r. GK GPW odnotowała wzrost kosztów osobowych o 35,1% rdr i 2,9% kdk do poziomu 12,2 mln zł w związku ze wzrostem zatrudnienia oraz rozwiązaniem rezerw na nagrody w wysokości 3,8 mln zł w III kw. 2016 r. W minionym kwartale wzrosły także koszty usług obcych, które wyniosły 12,2 mln zł w porównaniu z 8,4 mln zł rok wcześniej i 11,7 mln zł w II kwartale 2017 r. Jest to przede wszystkim związane z kosztami doradztwa odpowiednio: w TGE – w związku z rozliczeniem VAT, oraz w IRGiT – w procesie ubiegania się o status CCP, a także kosztami dostosowania do wymogów MIFID II. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1,2 mln zł (-10,4% kdk oraz +5,8% rdr).

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
W III kw. 2017 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 3,6 mln zł, co oznacza wzrost o 57,2% rdr i 18,5% kdk. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W III kw. 2017 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 4,3 mln zł w porównaniu do 3,2 mln zł rok wcześniej oraz 3,5 mln w II kw. 2017 r. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w III kw. 2017 r. stratę, z której 0,8 mln zł przypadło na Grupę GPW (w porównaniu do 0,8 mln zł straty w II kw. 2017 r. i 1,0 mln zł straty rok wcześniej).

  Przentacja wynikowa GPW za III kwartał 2017 r.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.