Aktualności

Debiut spółki VENTURE INC

10

2017-11-06 14:22:49

W dniu 6 listopada 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka VENTURE INC SA.

Spółka VENTURE INC SA jest 10. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 478. emitentem na tym rynku.
VENTURE INC SA jest 5. spółką, która przeszła w 2017 roku z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

VENTURE INC S.A.

spółka na rynku regulowanym

478

debiut w 2017 r.

10

(5 przejście z NewConnect w 2017 r. historycznie: 60 przejście)

rynek (podstawowy/równoległy)

równoległy

Sektor

działalność inwestycyjna

spółka w sektorze

23

inne rynki notowań

NewConnect

miejsce siedziby

Wrocław

przedmiot działalności

fundusz venture-capital

Oferta publiczna T/N

T

oferta publiczna do inwestorów instytucjonalnych

wartość oferty publicznej

30.000.000 zł

kurs odniesienia

równy kursowi zamknięcia na NewConnect z ostatniego dnia notowań tj. z dnia 3.11.2017 r.

wartość spółki*

123.239.200 zł

wartość akcji objętych wnioskiem*

123.239.200 zł

% free float w akcjach objętych wnioskiem

15%

wartość ww. free float*

18.485.876 zł

% free float we wszystkich akcjach

15%

wartość ww. free float*

18.485.876 zł

Firma Inwestycyjna

Trigon Dom Maklerski

Animator

Trigon Dom Maklerski

* na podstawie średniego kursu na NewConnect za ostatnie 3 miesiące wynoszącego: 4,13 zł (obecny kurs na NewConnect wynosi około 3,90-4,05 zł; cena akcji serii G w ofercie publicznej wynosiła 2,00 zł)

Historia/Przedmiot działalności

Spółka działa w formule funduszu venture capital. Działalność VENTURE INC S.A. polega na kapitałowym i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów z obszaru nowych technologii, na różnych etapach rozwoju, w tym w fazach: (i) przed zasiewem (pre-seed); (ii) zasiewu (seed), oraz (iii) wczesnego rozwoju (start-up).
Przedmiotem działania Emitenta jest inwestowanie w podmioty celem wzrostu ich wartości i odsprzedaży udziałów lub akcji z zyskiem po określonym okresie czasu.
W swoim portfelu Spółka posiada 16 spółek na różnym poziomie zaangażowania udziałowego. Emitent działa jako wewnętrznie zarządzający ASI, Spółka została wpisana do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI - prowadzonego przez KNF.
Akcje Spółki są notowane na NewConnect od 2010 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2.984.000 zł i dzieli się na 29.840.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  • 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Akcje serii A, B oraz C były notowane na rynku NewConnect.
Na rynku regulowanym (równoległym) GPW debiutują akcje serii A-G.

Akcje serii D (oferta prywatna w trybie wyłączenia prawa poboru)
Podstawa emisji: uchwała WZ z dnia 30 czerwca 2014 r
Cena emisyjna: 1 zł
Sposób pokrycia: wkład pieniężny (gotówka)

Akcje serii E (oferta prywatna w trybie wyłączenia prawa poboru)
Podstawa emisji: uchwała WZ z dnia 29 czerwca 2015 r
Cena emisyjna: 1 zł
Sposób pokrycia: wkład pieniężny (gotówka)

Akcje serii F (oferta prywatna w trybie wyłączenia prawa poboru)
Podstawa emisji: uchwała WZ z dnia 25 lutego 2016 r
Cena emisyjna: 2 zł
Sposób pokrycia: wkład pieniężny (3.890.000 akcji zostało opłacone poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu udzielonych spółce pożyczek z należnościami za wyemitowane akcje oraz poprzez potrącenie należności z tytułu zapłaty ceny za akcje 4 spółek portfelowych z należnościami
za wyemitowane akcje serii F; 2.110.000 akcji opłacono gotówką).

Akcje serii G (publiczna oferta akcji adresowana do inwestorów instytucjonalnych)

Liczba akcji w ofercie: do 15.000.000
Cena akcji: 2,00 zł
Liczba objętych akcji: 15.000.000, w tym:

  • 12.000.000 akcji czyli 87% emisji objęli 3 akcjonariusze identyfikowani jakoznaczący akcjonariusze Spółki

Data przydziału: 6 października 2017 r.
Wartość oferty: 30.000.000 zł
Liczba akcjonariuszy, którym przydzielono oferowane akcje: 12

Galeria