Aktualności

Debiut spółki MARVIPOL DEVELOPMENT

12

2017-12-19 13:56:59

W dniu 19 grudnia 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka MARVIPOL DEVELOPMENT SA.
Spółka MARVIPOL DEVELOPMENT SA jest 11. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 478. emitentem na tym rynku.
 

Informacje podstawowe

nazwa spółki 

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

spółka na rynku regulowanym 

478

debiut w 2017 r.

11

rynek (podstawowy/równoległy)

równoległy

miejsce siedziby

Warszawa

polska/zagraniczna (inne rynki notowań)

Polska

przedmiot działalności

Działalność deweloperska

IPO/ publiczna sprzedaż 

Podział Marvipol S.A., obecnie: British Automotive Holding SA

papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:

Akcje serii A-C

wartość IPO/sprzedaży

-

kurs odniesienia

7,35 zł

wartość spółki (wg kursu odniesienia)

306.148.462 zł

wartość instrumentów wprowadzanych

306.148.462 zł

free float w instrumentach wprowadzanych (%)

23,24%

wartość free float instrumentów wprowadzanych 

71.161.429 zł

free float we wszystkich akcjach emitenta (%)

23,24%

wartość free float wszystkich akcji

71.161.429 zł

oferujący

Dom Maklerski BOŚ S.A..

 

 

Historia i działalność Emitenta

Emitent został zawiązany w 2014 roku pod nazwą M Automotive Holding S.A. Od maja 2016 roku Emitent funkcjonuje pod nazwą Marvipol Development SA. W 2015 roku Emitent prowadził działalność w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeń, przede wszystkim dotyczących sprzedawanych przez grupę Marvipol samochodów. Emitent w 2016 roku nie prowadził działalności operacyjnej. Jest spółką powołaną do przeprowadzenia procesu podziału Marvipol S.A. - spółki notowanej na Głównym Rynku GPW. Zgodnie z planem podziału Marvipol S.A. wydzieleniu na Emitenta podlegał majątek związany z wszelką działalnością w obszarze nieruchomości. 

 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.652.852 zł i dzieli się na 41.652.852 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

  • 100.000 akcji serii A;
  • 1.000 akcji serii B;
  • 41.551.852 akcji serii C (emisja podziałowa skierowana do akcjonariuszy BAH S.A.)

 

 

Operacja podziału 

W sierpniu 2016 roku Marvipol SA (obecnie British Automotive Holding SA) opublikował plan podziału przez wydzielenie i przeniesienie na Marvipol Development SA części majątku Spółki Dzielonej stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – związany z wszelką działalnością w obszarze nieruchomości.

Na potrzeby przeprowadzenia podziału, emisji akcji dla akcjonariuszy spółki dzielonej i wprowadzenia akcji spółki przejmującej został sporządzony prospekt emisyjny i memorandum informacyjne, które zostały opublikowane w dniu 9 listopada 2017 r.

W dniu 20 listopada 2017 r. walne zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o przeprowadzeniu podziału i emisji akcji serii C, które w zamian za przenoszoną na Marvipol Development SA część majątku spółki dzielonej w postaci Oddziału Marvipol, objęte zostaną przez akcjonariuszy spółki dzielonej.

W dniu 1 grudnia 2017 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu do KRS podwyższenia kapitału w związku z procesem podziału. Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wraz z rejestracją podwyższenia kapitału nastąpiło przeniesienie działalności deweloperskiej na Marvipol Development S.A., podczas gdy pozostała część działalności Marvipol S.A., stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadzącą działalność zarządzania spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej, pozostała w majątku Marvipol S.A. Tym samym podział stał się skuteczny, a Działalność Deweloperska stała się formalnie częścią Marvipol Development S.A. Jednocześnie zarejestrowana została zmiana nazwy Spółki z Marvipol SA na British Automotive Holding SA.

 

Wybrane dane finansowe Emitenta:

(tys. zł)

2016

Przychody

-

wynik netto

-61

Kapitał własny

587

Zobowiązania ogółem

42

 

 

Wybrane dane finansowe Marvipol S.A Oddział w Warszawie 

(tys. zł)

IH 2017

2016

2015*

Przychody

28.315

253.228

169.816

Zysk netto

11.887

45.363

17.183

Zobowiązania ogółem

449.064

345.742

425.252

Kapitał własny

339.087

347.200

285.564

*za okres od dnia powstania Oddziału Marvipol, tj. 01.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

 

 

Struktura akcjonariatu*

  • Książek Holding sp. z o.o. – 27.513.831 akcji, które stanowią 66,05% kapitału i głosów na WZ;
  • Mariusz Wojciech Książek – 2.077.692 akcji, które stanowią 4,99% kapitału i głosów na WZ;
  • Pioneer Pekao TFI S.A. – 2.308.423 akcji, które stanowią 5,54% kapitału i głosów na WZ;
  • TFI PZU S.A. – 2.148.771 akcji, które stanowią 5,16% kapitału i głosów na WZ;
  • Pozostali  – 9.681.827 akcji, które stanowią 23,24% kapitału i głosów na WZ;

*stan po przeprowadzeniu podziału - informacje na podstawie informacji Spółki Dzielonej nt. zawiadomień o stanie posiadania akcji przez jej akcjonariuszy.

 

Galeria