Aktualności

MiFID II / MiFIR

2018-01-02 18:58:34

KOMUNIKAT
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Zarząd Giełdy informuje, że począwszy od dnia 3 stycznia 2018 r. obrót instrumentami finansowymi będzie prowadzony:

 1. na rynku regulowanym - zgodnie z Regulaminem Giełdy oraz Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP,
 2. w alternatywnym systemie obrotu - zgodnie z  Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu

- w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r., uwzględniającym  zmiany wynikające z konieczności wdrożenia rozwiązań przewidzianych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MiFID II), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (Rozporządzenie MiFIR) oraz przepisach  wykonawczych wydanych na ich podstawie lub w związku z ich wdrożeniem (pakiet MiFID II/ MiFIR). 

- MiFID II nakłada na podmioty rynku kapitałowego nowe obowiązki w kontekście ochrony inwestorów, wymogów informacyjnych i technologicznych czy struktury rynków. Czas na implementację tej bardzo złożonej dyrektywy wraz ze wspierającym ją rozporządzeniem MiFIR oraz aktami wykonawczymi nie był długi. Domy maklerskie oraz pozostali uczestnicy rynku kapitałowego wykonali w ostatnich miesiącach gigantyczną pracę, aby dobrze przygotować się do spełnienia wymogów nowych regulacji. Dla Polski i całej Unii Europejskiej stanowi to kolejny krok do ujednolicenia rynku usług finansowych i zapewnienia większej ochrony inwestorów na rynkach kapitałowych – powiedział Michał Cieciórski, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 


 

Obowiązujące od 3 stycznia 2018 roku regulacje pakietu MiFID II / MiFIR wprowadzają szereg zmian m.in. w zakresie ustalania minimalnego kroku notowań dla kursów akcji i ETF, zmiany w limitach minimalnej wartości zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej (Zlecenie WUJ) czy też nowych limitów dla zleceń cross.

 Jak wygląda ten proces obecnie? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej.


Nowe zasady ustalania kroków notowań akcji i ETF

Akcje istniejące

Zgodnie z nowymi zasadami krok notowań zależy od średniej dziennej liczby transakcji na rynku o zasadniczym znaczeniu dla płynności dla danej akcji oraz od ceny w zleceniu. Na podstawie szacowania średniej liczby transakcji w okresie podlegający takiemu szacowaniu zostaje wyliczona Średnia Dzienna Liczba Transakcji (ŚDLT). Wyliczona wartość ŚDLT zostaje naniesiona na tabelę kroku notowań i na tej podstawie instrument  zostaje przypisany do odpowiedniego pasma płynności. Jednocześnie na podstawie aktualnej ceny instrumentu – trafia do odpowiedniego wiersza z tabeli odnoszącego się do minimalnej wartości zmiany ceny (kroku notowania) przy danym zakresie cenowym.

Przykład:

Na podstawie szacowania ŚDLT dla akcji spółek INTERCARS oraz BZWBK została wyznaczony krok notowania, jak poniżej:

Krok notowania może ulegać zmianie w zależności od zmian cen instrumentu. Natomiast będzie się on poruszać w obrębie stałego pasma płynności.

Poniżej tabela kroku notowania nr 3, który odpowiada obecnej tabeli przypisanej do akcji spółki INTERCARS. W przypadku zleceń składanych na akcje spółki INTERCARS, które posiadają Limit większy niż 500 PLN, ale mniejszy niż 1 000 PLN krok notowania będzie wynosić 1,00 PLN. Natomiast dla zleceń, które posiadają Limit mniejszy niż 200 PLN, ale większy niż 100 PLN krok notowania będzie wynosić 0,20 PLN.

Poniżej tabela kroku notowania nr 4, który odpowiada obecnej tabeli przypisanej do akcji spółki BZWBK. W przypadku zleceń składanych na akcje spółki BZWBK, które posiadają Limit większy niż 500 PLN ale mniejszy niż 1 000 PLN, krok notowania będzie wynosić 0,50 PLN. Natomiast dla zleceń, które posiadają Limit mniejszy niż 200 PLN ale większy niż 100 PLN, krok notowania będzie wynosić 0,10 PLN.

Pasmo płynności również może ulec zmianie w ciągu okresu obowiązywania. Może to mieć miejsce w przypadku np. zdarzeń korporacyjnych split/resplit w wyniku których nastąpi zmiana płynności instrumentu. Na podstawie nowego szacowania, właściwy organ (dla spółek krajowych – KNF) może zastosować nowe pasmo płynności. W innym przypadku przydzielone pasmo płynności obowiązuje do końca okresu, tj. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a dla spółek dopuszczonych w okresie ostatnich czterech tygodni danego roku kalendarzowego, do dnia 31 marca drugiego roku kalendarzowego. Dla znacznej większości spółek, które są notowane na GPW i były dopuszczone do obrotu wcześniej niż 4 tygodnie przed końcem roku 2018, kolejne szacowanie będzie miało miejsce 31 marca 2019 roku.

Akcje debiutujące

W przypadku akcji debiutujących, dla których nie ma wystarczających danych, aby dokonać szacowania ŚDLT, do czasu opublikowania przez właściwy organ średniej dziennej liczby transakcji stosuje się tymczasowe pasmo płynności i w zależności o kursu – krok notowania przypisany do tabeli nr 6 odpowiadające tabeli przynależnej instrumentów o największej płynności (najwyższej wartości ŚDLT).

ETF

W przypadku ETFów przydzielone pasmo płynności odpowiada warunkom z tabeli nr 6 przydzielanej także akcjom debiutującym oraz akcjom o najwyższej płynności (najwyższej wartości ŚDLT).

Kontrakty terminowe na akcje spółek

Od 3 stycznia 2018 zmianie uległy także kroki notowań dla kontraktów terminowych na akcje spółek. Obecnie w przypadku jeżeli wysokość kursu kontraktu nie przekracza 200 jednostek waluty notowania – krok notowania wynosi 0,01. Jeżeli wysokość  kursu kontraktu przekracza 200 jednostek waluty notowania – krok notowania wynosi 0,05.

Przed rokiem 2018 – krok notowania 0,05 obowiązywał jeżeli wysokość kursy notowania przekraczała 100 jednostek waluty notowania.

Na stronie internetowej GPW (zobacz) jest dostępna tabela, która zawiera informacje na temat minimalnych kroków notowań dla kursów akcji i ETF.

Definicje minimalnych kroków notowań dla poszczególnych grup dostępne są w tym miejscu (zobacz)

Tabele kroków notowania

Poniżej prezentujemy poszczególne tabele koroków notowania obowiązujące dla akcji i ETF-ów na rynku regulowanym i alternatywnym od dnia 3 stycznia 2018 r.

 

Nowe limity dla minimalnej wartość zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej (Zlecenie WUJ)

W ramach regulacji odnoszących się do przejrzystości przedtransakcyjnej zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w odniesieniu do tzw. zleceń reserved do których wliczają się zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej. Minimalna wartość zlecenia WUJ nie może być mniejsza niż 10 000 EUR.

Poniżej prezentujemy limity jakie zostały wprowadzone przez GPW w odniesieniu do tego typu zleceń. Wartość zlecenia z warunkiem WUJ w chwili złożenia na giełdę nie może być mniejsza niż:

 • 50.000 zł – dla akcji i innych instrumentów finansowych notowanych w złotych w tym certyfikatów strukturyzowanych),
 • 2.000 zł – dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w złotych (w tym dla obligacji strukturyzowanych)*,
 • 10.000 EUR – dla wszystkich instrumentów finansowych notowanych w euro

*wartość zlecenia WUJ dla instrumentów dłużnych zostanie odpowiednio podniesiona do wartości 50.000 zł.

Wartość zlecenia z warunkiem WUJ w chwili złożenia w alternatywnym systemie obrotu nie może być mniejsza niż:

 • 50.000 zł – dla akcji i innych instrumentów finansowych notowanych w złotych, z zastrzeżeniem pkt 2),
 • 2.000 zł – dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w złotych*,
 • 10.000 EUR – dla wszystkich instrumentów finansowych notowanych w euro.

*wartość zlecenia WUJ dla instrumentów dłużnych zostanie odpowiednio podniesiona do wartości 50.000 zł.

Za wartość zlecenia WUJ uznaje się:

 • dla dłużnych instrumentów finansowych – iloczyn wolumenu, ceny wyrażonej w procentach wartości nominalnej i jednostkowej wartości nominalnej;
 • dla kontraktów terminowych – iloczyn wolumenu, kursu kontraktu terminowego i mnożnika;
 • dla opcji – iloczyn wolumenu, kursu wykonania opcji i mnożnika;
 • dla pozostałych instrumentów finansowych – iloczyn wolumenu i ceny.

 

Zlecenia cross

Wejście regulacji zmieniło też podejście do minimalnej wartości zleceń cross. Zlecenia cross czyli zlecenia zawierane na podstawie dwóch przeciwstawnych zleceń z tym samym limitem ceny (zlecenia kupna i sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych i po tej samej cenie) złożonych jednocześnie przez tego samego członka giełdy:

 • w imieniu  na rachunek dwóch klientów tego samego członka giełdy
 • w imieniu i na rachunek tego członka giełdy oraz jego klienta

Przepisy wprowadziły i uzależniły minimalną wartość zleceń cross w stosunku do definicji instrumentu i uznania go za płynny lub niepłynny. GPW opublikowała dwie uchwały 1544/2017 w sprawie określenia listy akcji i ETF-ów notowanych na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu, dla których istnieje płynny rynek oraz 1545/2017 w sprawie określenia listy dłużnych instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, dla których istnieje płynny rynek. Na tej podstawie wyróżniono na dzień publikacji uchwały 42 instrumenty (40 akcji oraz 2 ETFy), które otrzymały statusy instrumentów płynnych. Dodatkowo statusy instrumentów płynnych otrzymały 3 obligacje z czego dwie notowane na rynku regulowanym i jedna na rynku alternatywnym.

W przypadku płynnych instrumentów wartość zlecenia cross nie może być mniejsza niż minimalna wartość transakcji pakietowej. Przykład wybranych instrumentów płynnych wraz z określoną minimalna wartością transakcji pakietowej oraz wartością zlecenia cross:

Dla pozostałych instrumentów wartości zleceń cross przedstawiają się następująco:

Rynek regulowany

 • 30.000 zł – dla akcji i ETFów notowanych w złotych dla którego nie ma płynnego rynku;
 • 30.000 zł – dla certyfikatów inwestycyjnych notowanych w złotych;
 • 30.000 zł – dla instrumentów dłużnych notowanych w złotych;
 • 6.000 EUR – dla instrumentów dłużnych notowanych w euro, dla których nie ma płynnego rynku;
 • 3.000.000 zł – dla kontraktów terminowych na indeks WIG20;
 • 150.000 zł – dla kontraktów terminowych na indeks mWIG40;
 • 25.000.000 zł – dla kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe;
 • 25.000.000 zł – dla kontraktów terminowych na kursy walut;
 • 150.000 zł – dla kontraktów terminowych na kursy akcji;
 • 50.000.000 zł – dla kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR;
 • 150.000 zł – dla opcji na indeksy giełdowe.

 

Rynek alternatywny

 • 10.000 zł – dla akcji notowanych w złotych dla którego nie ma płynnego rynku;
 • 10.000 zł – dla instrumentów dłużnych notowanych w złotych;
 • 2.000 EUR – dla instrumentów dłużnych notowanych w euro, dla których nie ma płynnego rynku;

 

Za wartość zlecenia cross uznaje się:

 • dla dłużnych instrumentów finansowych – iloczyn wolumenu, ceny wyrażonej w procentach wartości nominalnej i jednostkowej wartości nominalnej;
 • dla kontraktów terminowych – iloczyn wolumenu, kursu kontraktu terminowego i mnożnika;
 • dla opcji – iloczyn wolumenu, kursu wykonania opcji i mnożnika;
 • dla pozostałych instrumentów finansowych – iloczyn wolumenu i ceny.

 

Kontrole przedtransakcyjne

W ramach dodatkowej kontroli zleceń wprowadzanych do systemu transakcyjnego, zgodnie z wymogami rozporządzenia, GPW dodała dodatkowo kontrolę weryfikującą limit składanego zlecenia w odniesieniu do aktualnie obowiązujących na poziomie instrumentu wartości widełek statycznych. W chwili obecnej funkcjonują zatem trzy niezależnie od siebie działające mechanizmy weryfikujące jakość wprowadzanych zleceń:

 • maksymalna wartość limitów cen w zleceniu maklerskich (widełki na zlecenia);
 • maksymalny wolumen zlecenia maklerskiego;
 • maksymalna wartość zlecenia maklerskiego;

Za wartość zlecenia maklerskiego uznaje się:

 • dla dłużnych instrumentów finansowych – iloczyn wolumenu, ceny wyrażonej w procentach wartości nominalnej i jednostkowej wartości nominalnej;
 • dla kontraktów terminowych – iloczyn wolumenu, kursu kontraktu terminowego i mnożnika;
 • dla opcji – iloczyn wolumenu, kursu wykonania opcji i mnożnika;
 • dla pozostałych instrumentów finansowych – iloczyn wolumenu i ceny.

Za cenę/kurs w zleceniu uznaje się:

 • dla zleceń LIMIT i STOP – limit ceny określony w zleceniu;
 • dla zleceń STOP Loss – limit aktywacji zlecenia;
 • dla zleceń PKC i PCR – górne ograniczenia wahań kursów;
 • dla zleceń PEG – dodatkowy limit ceny w zleceniu PEG, a w przypadku jego braku – limit ceny najlepszego zlecenia w arkuszu zleceń, do którego zlecenie PEG jest dodawane;

 

Regulacje prawnePodstawowe Regulacje prawne GPW


Uchwały Zarządu Giełdy w sprawie parametryzacji i ich zmian

Rynek Regulowany:

Alternatywny System Obrotu:

 

Opłaty pobierane od Członków Giełdy