Aktualności

MiFID II / MiFIR

2018-01-02 18:58:34

KOMUNIKAT
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 2 stycznia 2018 r. 

 

Zarząd Giełdy informuje, że począwszy od dnia 3 stycznia 2018 r. obrót instrumentami finansowymi będzie prowadzony:

  1. na rynku regulowanym - zgodnie z Regulaminem Giełdy oraz Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP,
  2. w alternatywnym systemie obrotu - zgodnie z  Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu

- w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r., uwzględniającym  zmiany wynikające z konieczności wdrożenia rozwiązań przewidzianych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MiFID II), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (Rozporządzenie MiFIR) oraz przepisach  wykonawczych wydanych na ich podstawie lub w związku z ich wdrożeniem (pakiet MiFID II/ MiFIR). 

- MiFID II nakłada na podmioty rynku kapitałowego nowe obowiązki w kontekście ochrony inwestorów, wymogów informacyjnych i technologicznych czy struktury rynków. Czas na implementację tej bardzo złożonej dyrektywy wraz ze wspierającym ją rozporządzeniem MiFIR oraz aktami wykonawczymi nie był długi. Domy maklerskie oraz pozostali uczestnicy rynku kapitałowego wykonali w ostatnich miesiącach gigantyczną pracę, aby dobrze przygotować się do spełnienia wymogów nowych regulacji. Dla Polski i całej Unii Europejskiej stanowi to kolejny krok do ujednolicenia rynku usług finansowych i zapewnienia większej ochrony inwestorów na rynkach kapitałowych – powiedział Michał Cieciórski, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Nowe zasady ustalania kroków notowań akcji i ETF

Obowiązujące od 3 stycznia 2018 roku regulacje pakietu MiFID II / MiFIR wprowadzają zmiany w zasadach ustalania minimalnego kroku notowań dla kursów akcji i ETF. Jak wygląda ten proces obecnie?

  • Zgodnie z nowymi zasadami krok notowań zależy od kursu, płynności i wartości emitenta. Na podstawie tych informacji raz do roku – po ostatniej sesji marca, będą ustalane minimalne kroki notowań.
  • Na stronie internetowej GPW (zobacz) jest dostępna tabela, która zawiera informacje na temat minimalnych kroków notowań dla kursów akcji i ETF.
  • Krok notowań może zmieniać się również w wyniku zmiany kursu instrumentu np. dla instrumentu przypisanego do grupy nr 11 o kursie 70 zł, minimalny krok notowań wynosi 0,05 zł; w przypadku wzrostu kursu tego instrumentu do 110 zł, minimalny krok notowań będzie wynosił 0,1 zł.
  • Definicje minimalnych kroków notowań dla poszczególnych grup dostępne są w tym miejscu (zobacz)
  • Najbliższa okresowa aktualizacja minimalnych kroków notowań dla kursów akcji i ETF będzie miała miejsce po ostatniej sesji marca 2019 roku; w sytuacjach szczególnych minimalny krok notowań może ulec zmianie w trybie nadzwyczajnym.

 

Regulacje prawnePodstawowe Regulacje prawne GPW


Uchwały Zarządu Giełdy w sprawie zmian w opłatach giełdowych 


Uchwały Zarządu Giełdy w sprawie parametryzacji i ich zmian