Aktualności

Debiut spółki CAPTOR THERAPEUTICS

2021-04-19 10:16:49

19 kwietnia 2021 r. na Głównym Rynku GPW odbyło się pierwsze notowanie spółki CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. jest 431. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 5. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Relacja z debiutu - j.polski

  Relacja z debiutu - j.angielski (English)

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki 

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

rynek (podstawowy/równoległy)

podstawowy

miejsce siedziby

Wrocław

polska/zagraniczna
 
(inne rynki notowań)

Polska

przedmiot działalności

Firma biotechnologiczna

spółka na rynku regulowanym

431.

Debiut w 2021 r.

5.

IPO/ publiczna sprzedaż

Oferta publiczna: oferta sprzedaży 198.000 akcji istniejących serii B i emisja publiczna 871.500 nowych akcji serii G

 

Cena emisyjna/sprzedaży

Cena emisyjna/sprzedaży:172 PLN

 

wartość oferty publicznej: 

Sprzedaż: 34.056.000 zł, nowa emisja: 149.898.000 zł razem: 183.954.000 zł

 

wartość spółki*

 

560 mln PLN (przed rejestracją akcji nowej emisji)

710 mln PLN (po rejestracji akcji nowej emisji) 

% free float

w akcjach objętych wnioskiem

100% w PDA akcji serii G;

68,51% we wszystkich akcjach objętych wnioskiem;

48,85% w akcjach istniejących objętych wnioskiem 

 wartość ww. free float*

(wg ceny emisyjnej/sprzedaży)

149.898.000 PLN w PDA

351.213.336 PLN we wszystkich akcjach objętych wnioskiem;

177.211.256 PLN w akcjach istniejących objętych wnioskiem

% free float we wszystkich akcjach 

50,93 % we wszystkich akcjach;

31,64 % w akcjach istniejących.

wartość ww. free float 

(liczone jw.)

361.613.832 PLN we wszystkich akcjach;

177.211.256 PLN w akcjach istniejących.

liczba akcjonariuszy

(akcje objęte wnioskiem)

Akcje istniejące znajdują się w posiadaniu 133 akcjonariuszy.

PDA serii G znajdują się w posiadaniu ok 1,7 tys. akcjonariuszy (przydział przez GPW)

 

Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie

TRIGON Dom Maklerski

Doradca prawny

JH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i

Radcowie Prawni sp.p. 

Biegli Rewidenci

Mazars Audyt Sp. z o.o. 

Doradca ds. relacji inwestorskich i komunikacji finansowej

cc group sp zoo

 

Historia i działalność Emitenta 

Spółka powstała w dniu 7 listopada 2018 r. w wyniku przekształcenia spółki Captor Therapeutics sp. z o.o., która została zawiązana w 2015 r. 

Głównym przedmiotem działalności Spółki są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Do pozostałego przedmiotu działalności Spółki należy, w szczególności produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, badania i analizy techniczne, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych. Spółka jest firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków wywołujących celowaną degradację białek chorobotwórczych. Spółka działa w obszarze chorób nowotworowych i autoimmunologicznych, dla których obecnie brak jest możliwości leczenia, bądź też dostępne metody wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne. 

Spółka obecnie nie generuje przychodów z działalności operacyjnej. Spółka w istotnym stopniu finansuje swoją działalność z wykorzystaniem dofinansowań z NCBR. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z NCBR umowy na dofinansowanie projektów w łącznej wartości ponad 175 mln zł. 

 

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 325.647,2 zł
 i dzieli się na 3.256.472 akcji o wartości nominalnej 0,1 PLN każda, w tym:

 • 799.750 akcji imiennych serii A, dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu
 • 1.757.075 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 • 82.449 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 • 97.051 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 • 347.643 akcji imiennych serii E, dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu
 • 26.925 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 • 52.354 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 • 9.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
 • 84.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J;

 

Struktura akcjonariatu Emitenta przed ofertą akcji serii G (po przeprowadzeniu oferty sprzedaży akcji serii B): 

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Liczba głosów na WZ 

Udział akcji w kapitale zakładowym %

Udział akcji w głosach na WZ %

Michał Walczak 

915.378

1.456.395

28,11%

33,07%

Paweł Holstinghausen Holsten

500.216

860.291

15,36%

19,53%

Sylvain Cottens

340.897

526.730

10,47%

11,96%

Marek Skibiński

200.608

261.076

6,16%

5,93%

Filip Jeleń

269.075

269.075

8,26%

6,11%

Pozostali 

1.030.298

1.030.298

31,64%

23,40%

 

Przewidywana struktura akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii G: 

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Liczba głosów na WZ 

Udział akcji w kapitale zakładowym %

Udział akcji w głosach na WZ %

Michał Walczak 

915.378

1.456.395

22,18%

27,61%

Paweł Holstinghausen Holsten

500.216

860.291

12,12%

16,31%

Sylvain Cottens

340.897

526.730

8,26%

9,98%

Filip Jeleń

269.075

269.075

6,52%

5,10%

Pozostali 

2.102.406

2.162.874

50,93%

41,00%

 

Kapitalizacja Spółki (akcje dotychczasowe): 560,1 mln PLN

liczona według ceny akcji w ofercie publicznej, tj. 172 PLN. 

 

Kapitalizacja Spółki (po rejestracji akcji nowej emisji): 710 mln PLN

liczona według ceny akcji w ofercie publicznej, tj. 172 PLN. 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta/Emitenta (w tys. PLN):

 

IH 2020

2019

2018

2017

Kapitał własny

1.851

4.278

3.431

144

Suma bilansowa

29.366

25.298

18.061

5.124

Zobowiązania 

27.515

21.020

14.630

4.980

Przychody ze sprzedaży

0

0

16

474

Wynik netto

-4.790

-8.306

-4.422

-180

Przepływy pieniężne netto 

3.276

9.894

861

1.584

Środki pieniężne

15.618

12.342

2.448

1.587

 

Prognozy finansowe 

Spółka nie opublikowała prognoz finansowych.

Oferta publiczna:

W ofercie publicznej Emitent oferował do 871.500 akcji nowej emisji serii G a akcjonariusze oferowali do sprzedaży do 198.000 akcji istniejących. Cena emisyjna/sprzedaży: 172 PLN. 

 

Sprzedaż akcji serii B

W wyniku oferty sprzedaży akcji serii B, dotychczasowi akcjonariusze Paweł Holstinghausen Holsten i Marek Skibiński dokonali sprzedaży łącznie 198.000 akcji serii B na rzecz 128 inwestorów instytucjonalnych.
 Łączna wartość oferty sprzedaży akcji istniejących wyniosła 34.056.000 zł.

 

Oferta publiczna akcji serii G

W dniu 8 kwietnia 2021 r. dokonano przydziału łącznie 871.500 Akcji Oferowanych, oferowanych po cenie 172 zł za akcję:

 • inwestorom indywidualnym przydzielono 110.000 akcji serii G; 
 • inwestorom instytucjonalnym przydzielono 761.500 akcji serii G.

Przydział akcji został przeprowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 91,7%. Liczba akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii G w ofercie publicznej: ponad 1.700 podmiotów

Wartość IPO (środki pozyskane przez Emitenta): 149.898.000 PLN.

Łączna wartość oferty publicznej (sprzedaż + nowa emisja): 183.954.000 zł

 

Cele emisji:

 • finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikację źródeł finansowania w celu zabezpieczenia możliwości realizacji badań – od około 74,7 do około 88,6 mln PLN,
 • finansowanie rozbudowy i nabycia infrastruktury techniczno-naukowej koniecznej do realizacji projektów badawczo-rozwojowych – od około 19,2 do około 25,5 mln PLN, 
 • finansowanie działalności marketingowej oraz ochrony prawnej, w tym patentowej, Spółki – od około 6,8 do około 8,4 mln PLN, 
 • finansowanie zatrudniania wyższej kadry menedżerskiej Spółki oraz wyspecjalizowanych pracowników Spółki – od około 8,1 do około 11,9 mln PLN,  
 • finansowanie otwarcia oraz prowadzenia laboratorium przez Spółkę w Bazylei (Szwajcaria) – od około 11,5 do około 15,5 mln PLN.

 

Instrumenty debiutujące:

Równoległe notowanie w dwóch liniach notowań akcji istniejących (serie B, C, D, F, H, I, J) i praw do akcji serii G.