Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumenty>> CERTYFIKATY ODWROTNIE ZAMIENNE

Certyfikaty odwrotnie zamienne

Zasady działania:

Inwestycja w Certyfikaty Odwrotnie Zamienne (COZ) wiąże się z możliwością uzyskania wysokiego kuponu odsetkowego (ustalanego na początku inwestycji) na koniec inwestycji niezależnie od ceny instrumentu bazowego. Forma wykupu w terminie zapadalności Certyfikatu, zależy od ceny instrumentu bazowego.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

W dniu pierwszej wyceny ustalany jest poziom Ceny Wykonania (cena zamknięcia instrumentu bazowego) oraz Współczynnik Konwersji, który stanowi iloraz wartości nominalnej Certyfikatu i Ceny Wykonania.

W dniu wykupu inwestor otrzymuje kupon odsetkowy, określony osobno dla każdego certyfikatu, niezależnie od ceny instrumentu bazowego, natomiast kwota wykupu Certyfikatu następuje poprzez wypłatę jego wartości nominalnej lub poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego (akcji spółek) w zależności od kursu zamknięcia akcji w dniu ostatniej wyceny:

SCENARIUSZ 1: Wykup poprzez wypłatę 100% wartości nominalnej Certyfikatu pod warunkiem, że akcje w dniu ostatniej wyceny notowane są NA POZIOMIE lub POWYŻEJ Ceny Wykonania.

Jeśli w dniu ostatniej wyceny cena akcji jest powyżej poziomu wykonania inwestor za każdy Certyfikat otrzymuje wypłatę równą wartości nominalnej Certyfikatu powiększoną o odsetki w ustalonej wysokości. Płatność zostanie zrealizowana na rachunek papierów wartościowych inwestora prowadzony w domu maklerskim.

SCENARIUSZ 2: Fizyczna dostawa instrumentu bazowego pod warunkiem, że akcje w dniu ostatniej wyceny notowane są PONIŻEJ Ceny Wykonania

Jeśli w dniu ostatniej wyceny kurs akcji (kurs zamknięcia) jest niższy od Ceny Wykonania inwestor za każdy Certyfikat otrzymuje liczbę akcji wg współczynnika konwersji zdefiniowanego w dniu pierwszej wyceny.
Różnica wynikająca z niepodzielności akcji wypłacana jest w gotówce na rachunek papierów wartościowych Inwestora prowadzony przez firmę inwestycyjną. Ważnym jest aby pamiętać, że różnica wypłacona w gotówce wyliczana jest według ceny akcji z ostatniego dnia wyceny, a nie z wartości początkowej.

Inwestor otrzymuje również Kupon Odsetkowy, ktróry wypłacany jest niezależnie od kursu instrumentu bazowego w dniu ostatecznej wyceny.

Więcej informacji: Broszura RCB – zasady działania certyfikatów odwrotnie zamiennych

Drugim typem certyfikatów odwrotnie zamiennych są certyfikaty odwrotnie zamienne z barierą dolną.

Przed rozpoczęciem inwestowania w certyfikaty tego typu prosimy o zapoznanie się z informacją o zasadach działania tych certyfikatów, dostarczoną przez emitenta

Więcej informacji:
Broszura RCB – zasady działania certyfikatów odwrotnie zamiennych z barierą dolną

Informacje na temat certyfikatów strukturyzowanych notowanych na GPW można znaleźć w Wyszukiwarce produktów strukturyzowanych oraz na stronie Emitenta www.rcb.at

Lista dostępnych na GPW certyfikatów znajduje się tutaj: (https://www.gpw.pl/info_produkty_strukturyzowane )

Zastrzeżenie: Informacje o produktach strukturyzowanych znajdują się w Prospekcie Emisyjnym oraz w Warunkach Końcowych Emisji (Final Terms). Inwestorzy przed kupnem każdego z rodzaju instrumentów strukturyzowanych powinni zapoznać się z warunkami prawnymi i konstrukcją instrumentu opisanymi w tych dokumentach (są one dostępne poprzez wyszukiwarkę produktów strukturyzowanych ).

Powyższa informacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media