CSR Społeczna odpowiedzialność Grupy GPW

Strategia biznesowa Giełdy Papierów Wartościowych realizowana jest w sposób odpowiedzialny, transparentny, we współpracy i dialogu ze wszystkimi głównymi grupami interesariuszy. Spółka prowadzi działalność operacyjną mając na uwadze kwestie społeczne, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne. Głównym motywem realizowanej polityki CSR (Corporate Social Responsibility) jest podnoszenie jakości polskiego rynku kapitałowego, co odbywa się m. in. za pośrednictwem programów edukacyjnych, promocji najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz działania na rzecz współpracy i aktywnego dialogu z, i pomiędzy uczestnikami tego rynku.

Potwierdzeniem społecznie odpowiedzialnego podejścia GPW do prowadzonej działalności jest zakwalifikowanie się Spółki po raz drugi z rzędu do indeksu RESPECT, który skupia spółki działające zgodnie z najwyższymi standardami CSR.

Aktualności CSR


Więcej wiadomości

Rynek

Głównym celem GPW w tym obszarze jest kreowanie i promowanie dobrych praktyk wśród spółek giełdowych w zakresie ładu korporacyjnego. Począwszy od 2002 r. Giełda promuje zasady corporate governance poprzez stały rozwój oraz upowszechnianie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, których celem jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy oraz poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami.

 
Pokaż więcej

Edukacja

Edukacja jest podstawą budowania zaufania społeczeństwa do rynku kapitałowego i towarowego oraz instytucji działających w ich obrębie. Celem Grupy GPW jest kształtowanie kultury inwestowania przy jednoczesnym budowaniu świadomości w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i towarowego, w celu zachęcenia Polaków do lokowania oszczędności na Giełdzie.

 
Pokaż więcej

Pracownicy

Pracownicy Giełdy z uwagi na swoje unikalne kwalifikacje i doświadczenie na rynku kapitałowym stanowią bardzo istotną grupę interesariuszy GPW. Główne cele polityki HR-owej Giełdy koncentrują się na kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej oraz inwestowaniu w stały rozwój pracowników.

 
Pokaż więcej

Środowisko

GPW uznaje ochronę środowiska naturalnego za jedną z podstaw budowy wartości nowoczesnej i konkurencyjnej instytucji działającej na europejskim rynku kapitałowym, dlatego zdefiniowała podstawowe aspekty swojego bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne W 2013 r. GPW przyjęła politykę środowiskową, zgodnie z którą w 2014 r. kontynuowała działania mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko naturalne i budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników Spółki.

 
Pokaż więcej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest uczestnikiem indeksu spółek odpowiedzialnych Respect Indeks od 2013 roku.

Pokaż więcej

RESPECT

0,39% 333 422 982,39
16-02-2018

Sustainable Stock Exchanges

W grudniu 2013 r. GPW przystąpiła do inicjatywy ONZ Sustainable Stock Exchanges (SSE), która zrzesza giełdy z całego świata i ma na celu wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w ramach macierzystych rynków kapitałowych.

Pokaż więcej

Kodeks etyki

Ustanowiony w listopadzie 2013 r. Kodeks Etyki pracowników GPW określający podstawowe wartości obowiązujące we wszystkich aspektach działalności Spółki, został w 2014 roku zmodyfikowany.

Pokaż więcej

Aktualności GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje wiele ciekawych konferencji, szkoleń i spotkań dla inwestorów. Zobacz co przygotowaliśmy dla Ciebie.

Przejdź do Aktualności GPW

DOBRE PRAKTYKI GPW

Rada Giełdy przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 r.

Przejdź do Dobre praktyki GPW

RELACJE INWESTORSKIE GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 9 listopada 2010 roku.

Czytaj więcej Przejdź do RI