ESG - razem dla zrównoważonego rozwoju

GPW publikuje przewodnik po raportowaniu zintegrowanym

2021-05-31 13:03:59
KOMUNIKAT PRASOWY 
 
  • „Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego” to zbiór najlepszych praktyk z Polski w oparciu o najnowsze, międzynarodowe wytyczne „IR Framework”
  • Publikacja analizy ma na celu popularyzację ESG i raportowania zintegrowanego wśród spółek notowanych na GPW
  • Dokument jest częścią programu „Warto Być Spółką Giełdową”, który polega na szeregu inicjatyw podejmowanych przez GPW, aby wspierać emitentów w kwestiach związanych z obecnością na giełdzie
 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikowała „Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego”, który bazuje na najnowszych wytycznych „IR Framework” wydanych przez Międzynarodową Radę ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC). Przewodnik zawiera najlepsze przykłady raportowania zintegrowanego z Polski, co powinno ułatwić szczególnie mniejszym spółkom zrozumienie i stosowanie tych zasad na lokalnym rynku. Z kolei międzynarodowe wytyczne, które zostały wyjaśnione w przewodniku w języku polskim, mają wspomóc udoskonalenie raportowania w spółkach, w których takie raporty już powstają.
 
– Zdajemy sobie sprawę że opracowanie raportu zintegrowanego wymaga wiele pracy po stronie spółek i generuje dodatkowe koszty. Chcemy wspierać spółki giełdowe i podnosić standardy raportowania na polskim rynku. Dlatego oddajemy w ręce emitentów przewodnik, który, mamy nadzieję, pomoże w przygotowaniu informacji w sposób szerszy niż dotychczas, a jednocześnie bardziej czytelny i zgodny z międzynarodowymi wytycznymi – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.
 
Raportowanie zintegrowanie polega na przedstawieniu procesu tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej i długoterminowej wartości przedsiębiorstwa na bazie informacji generowanych zarówno przez system rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Za najważniejsze obecnie składniki wartości firmy uznawane są czynniki niematerialne, takie jak: zasoby naturalne, ludzkie, środowiskowe oraz model biznesowy i styl zarządzania, przekładający się na długoterminową strategię i podejmowane ryzyko. Są one tak samo ważne w ocenie inwestorów jak osiągane wyniki finansowe.
 
– Dzisiaj nie da się już oddzielać kwestii finansowych od tych niefinansowych. Składniki niematerialne stanowią istotny element wartości spółek, rynek oczekuje ujawniania danych ESG. Raport zintegrowany to narzędzie, które nie tylko pozwala ujawnić określone dane, ale też pokazuje zależności pomiędzy nimi i pozwala czytelnikowi zrozumieć w jaki sposób organizacja raportująca tworzy wartość, także w dłuższej perspektywie czasowej. Wierzę, że przewodnik będzie pożytecznym narzędziem, dla tych firm, które chciałyby pokazać w jaki sposób tworzą wartość wykorzystując zarówno kapitał finansowy jak i ten społeczny, intelektualny, czy środowiskowy – podkreśla Redaktorka publikacji, dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, SAPERE.
 
Raport zintegrowany to sposób prezentowania informacji i danych, dzięki któremu dostawcy kapitału finansowego będą mogli w sposób bardziej efektywny lokować kapitał. To publikacja pokazująca w jaki sposób organizacja tworzy wartość w krótkim, średnim i długim okresie, przy wykorzystaniu dostępnych kapitałów oraz zależności pomiędzy nimi.
 
Według IIRC, która wspiera i rozwija podejście do raportowania w sposób zintegrowany, w tym także poprzez opracowanie wytycznych dla tego typu sprawozdawczości, celem raportu zintegrowanego jest:
  • „promocja bardziej spójnego i wydajnego podejścia do sprawozdawczości przedsiębiorstw, opartego na różnych aspektach i przedstawiającego pełen zakres czynników, które mają istotny wpływ na zdolność organizacji do tworzenia wartości w czasie;
  • zwiększenie odpowiedzialności i efektywniejszego zarządzania szeroką bazą kapitałów, nie tylko kapitałem finansowym oraz promowanie współzależności pomiędzy nimi;
  • wspieranie zintegrowanego myślenia, podejmowania decyzji i działań, które koncentrują się na tworzeniu wartości w krótkim, średnim i długim okresie”.
 
Źródło: International<IR> Framework, wersja styczeń 2021 r.
 
 
„Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego” dostępny jest na stronie GPW.
 
 
 
***
 
Historia giełdy
12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.
 
Giełda dzisiaj
Obecnie średni obrót sesyjny na GPW wynosi ok. 1,2 mld zł. Na Głównym Rynku notowane są akcje 434 firm (383 krajowych i 51 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 376 spółek (372 krajowych i 4 zagranicznych). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.
 
Pozycja GPW w regionie
GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW. 
 
***
 
Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl