ESG - razem dla zrównoważonego rozwoju

Grupa GPW prowadzi działalność operacyjną zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi i etycznymi, uwzględniając aspekty społeczne oraz misję edukacji finansowej. GPW buduje swoją wartość w oparciu o dialog i wzajemny szacunek w relacjach ze wszystkimi interesariuszami.

Kształtujemy kulturę korporacyjną i odpowiednie postawy uczestników rynków kapitałowego i towarowego w Polsce w oparciu o wysokie standardy ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Działamy przy tym we współpracy i dialogu z interesariuszami rynku kapitałowego i towarowego. Angażujemy naszych interesariuszy w projekty wpływające na podniesienie jakości oraz funkcjonalności całego rynku oraz równocześnie rozwijamy projekty wyznaczające nowe trendy w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w otoczeniu rynku giełdowego.

Realizacja w/w celów odbywa się poprzez działania prowadzone we współpracy z interesariuszami rynku kapitałowego i towarowego

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

Decyzje biznesowe GPW mogą mieć istotny wpływ na pozostałych uczestników rynku kapitałowego, dlatego Spółka prowadzi konsultacje najistotniejszych dla rynku zmian z poszczególnymi grupami interesariuszy. Oprócz dialogu z interesariuszami prowadzonego w sposób nieregularny, przy okazji istotnych decyzji biznesowych, GPW prowadzi stałe konsultacje z uczestnikami rynku w ramach działalności Komitetów Konsultacyjnych. Funkcjonują one jako kolegia doradcze w kluczowych obszarach działania GPW. W skład komitetów wchodzą przedstawiciele poszczególnych środowisk działających w obrębie polskiego rynku kapitałowego, czyli inwestorzy, przedstawiciele emitentów, domów maklerskich i funduszy, przedstawiciele środowiska naukowego, prawnicy, a także reprezentanci KNF. Konsultacja decyzji biznesowych Giełdy z gremium Komitetów pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań z punktu widzenia wszystkich grup interesariuszy GPW.
Szczegółowa informacja o przedmiotowej aktywności Grupy GPW w zakresie dialogu z interesariuszami znajduje się w raporcie rocznym oraz raporcie zintegrowanym.
 

PROJEKTY WSPIERAJĄCE

Głównym celem GPW w tym obszarze jest kreowanie i promowanie szerokiego wachlarza narzędzi, które pozwalają na rozwój najlepszych praktyk i standardów rynkowych, które stanowią wytyczne dla interesariuszy działających na rynkach giełdowych.

Do tego typu inicjatyw należą w szczególności działania w zakresie rozwoju dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, standardów ESG, standardów w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów
 

RELACJE Z KLIENTAMI

GPW realizuje swoje cele biznesowe z poszanowaniem praw i równego traktowania w takich samych sytuacjach wszystkich klientów. Relacje z klientami cechuje przejrzystość, odpowiedzialność i rzetelna obsługa. Spółka dba, aby klienci byli rzetelnie informowani o oferowanych produktach i usługach. Informacje uzyskane od klientów lub dotyczące ich sytuacji GPW wykorzystuje wyłącznie w celu, w jakim zostały pozyskane oraz, jeśli to wynika z ustaleń lub przepisów, traktuje w sposób poufny.

Windykacja należności prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. GPW starannie, rzetelnie i bez zbędnej zwłoki rozpatruje ewentualne skargi dotyczące jej działalności, a w uzasadnionych sytuacjach przystępuje do mediacji dążąc do polubownego zakończenia sporu.

RELACJE Z KONTRAHENTAMI

GPW przestrzega regulacji prawnych, w tym dotyczących zawierania i realizacji umów. Stosunki pomiędzy Spółką i jej kontrahentami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Decyzje zakupowe opierane są wyłącznie na kryteriach ceny, jakości, parametrach technicznych i przydatności.

GPW starannie przygotowuje i prowadzi postępowania służące dokonaniu wyboru kontrahenta i zapewnienia podmiotom ubiegającym się o współpracę równego dostępu do rzetelnych informacji. GPW zobowiązuje się do rozliczania się z kontrahentami zgodnie z ustalonymi warunkami umownymi, natomiast o ewentualnych opóźnieniach w płatnościach kontrahent będzie niezwłocznie informowany wraz z rzetelnym wyjaśnieniem przyczyn braku zapłaty w terminie