Jesteś tutaj: Strona główna - GPWSpółkiJak zostać spółką giełdową?

Jak zostać spółką giełdową?


Działania jakie powinna przedsięwziąć spółka, która zamierza wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Emitentem akcji notowanych na Giełdzie może być podmiot będący spółką akcyjną. Nie oznacza to zamknięcia drogi na Giełdę dla przedsiębiorstw posiadających inną formę prawną. W tym przypadku właściciele firmy muszą przekształcić ją w spółkę akcyjną bądź zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa.


Następny krok stanowi podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.
Konsekwencją decyzji, o ubiegania się spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, istnieje konieczność sporządzenia prospektu emisyjnego, co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z następującymi podmiotami:


* biegłym rewidentem, który będzie odpowiedzialny za zbadanie sprawozdań finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym

* biurem maklerskim, które będzie pełnić funkcję oferującego akcje spółki w ofercie publicznej.

W zależności od indywidualnych potrzeb emitenta istnieje także praktyka angażowania doradców prawnych oraz finansowych. Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.

Kolejny etap stanowi złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Komisja po dokonaniu weryfikacji prospektu emisyjnego oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z emitentem podejmuje decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego.


Następnie przeprowadzana jest oferta publiczna.

W okresie pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji, a ich rejestracją możliwy jest na Giełdzie obrót prawami do akcji nowej emisji (PDA).

Emitent powinien złożyć do Krajowego Depozytu (KDPW) stosowne dokumenty wraz z wnioskiem o rejestrację w celu rejestracji papierów wartościowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierza się ubiegać.

Po zakończeniu oferty, spółka składa wniosek do GPW o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji (oraz ewentualnie praw do akcji nowej emisji - PDA) - na rynek podstawowy lub równoległy. Do wniosku należy dołączyć m.in. prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF. Decyzja o dopuszczeniu podjejmowana jest przez Zarząd Giełdy.

Spółka składa do Zarządu Giełdy również wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd Giełdy określa m.in. system notowań, a także datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie.

 

gpwis.gif

Formularz kontaktu

Nie znalazłeś informacji?
Skorzystaj z formularza kontaktu.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media