Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczącej umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMPLD00016)

29-01-2016 17:04:07 | Bieżący | ESPI | 12/2016
oRB: Zawarcie znaczącej umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów

PAP
Data: 2016-01-29

Firma: SYGNITY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-29
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zawarcie znaczącej umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako: "Sygnity" lub "Wykonawca"_ – w nawiązaniu do raportu bieżącego Sygnity nr 9/2016 z dnia 28.01.2016 r. – niniejszym informuje o zawarciu w dniu 29.01.2016 r. znaczącej umowy _dalej jako: "Umowa"_ pomiędzy Sygnity a Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów _dalej jako: "Zamawiający"_.

Umowa ma charakter uzupełniający do umowy na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki nr R/102/11/AP/B/371/A-1/66 zawartej w dniu 01.02.2013 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2013 i została zawarta zgodnie z art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. _Dz. U. z 2015 r., poz. 2167._.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Sygnity na rzecz Zamawiającego usług zmiany w ramach rozwoju systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo na podstawie Umowy Sygnity przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego oraz będzie świadczyć usługi w zakresie wsparcia konsultanckiego i utrzymania oprogramowania.
Wykonawca zobowiązał się do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.12.2022 r.

Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Sygnity otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 80.707.088,00 zł brutto _słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset siedem tysięcy i osiemdziesiąt osiem złotych_ - dalej jako: "Wynagrodzenie". Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz Wykonawcy w okresach rozliczeniowych wynoszących 6 miesięcy począwszy od dnia zawarcia Umowy w wysokości zależnej od stopnia realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie z tytułu wykonania Umowy w formie przelewu środków pieniężnych w wysokości 2.421.500,00 PLN _słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych_.

Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się do zawarcia umowy ubezpieczenia, ustanawiającej ochronę ubezpieczeniową od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wykonania, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy do sumy gwarancyjnej w wysokości co najmniej 20.000.000,00 PLN z tytułu szkód jakie może wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją Umowy.

Strony zastrzegły obowiązek zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych z tytułu wystąpienia określonych przez strony zdarzeń wpływających na wykonanie przedmiotu Umowy. Łączna wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych może przekroczyć równowartość 10% Wynagrodzenia, zaś ich ostateczna wysokość uzależniona jest od liczby zaistniałych zdarzeń określonych w Umowie lub czasu ich trwania. Zamawiający zastrzegł prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Jednocześnie łączny limit wysokości wszystkich kar umownych oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy nie może przekroczyć wartości Wynagrodzenia.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą stanowi okoliczność, iż maksymalna łączna wartość brutto Umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Sygnity.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3_ w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SYGNITY SA
_pełna nazwa emitenta_
SYGNITY Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-797 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Franciszka Klimczaka 1
_ulica_ _numer_
022 290 88 00 022 290 88 01
_telefon_ _fax_
biuro_zarzadu@sygnity.pl www.sygnity.pl
_e-mail_ _www_
586-00-05-293 190407926
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-29 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2016-01-29 Jakub Leśniewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SYGNITY SA
Symbol Emitenta SYGNITY
Tytul Zawarcie znaczącej umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów
Sektor Informatyka (inf)
Kod 02-797
Miasto Warszawa
Ulica ul. Franciszka Klimczaka
Nr 1
Tel. 022 290 88 00
Fax 022 290 88 01
e-mail biuro_zarzadu@sygnity.pl
NIP 586-00-05-293
REGON 190407926
Data sporzadzenia 2016-01-29
Rok biezacy 2016
Numer 12
adres www www.sygnity.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.