Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)

02-02-2016 10:38:12 | Bieżący | ESPI | 10/2016
oRB: Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

PAP
Data: 2016-02-02

Firma: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-02
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie _dalej "Spółka"_, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3_ oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2014,poz. 133_ informuje, iż w dniu 1 lutego 2016 roku Spółka zawarła z ATAL Construction Sp. z o.o. - podmiotem powiązanym w ramach Grupy, zlecenie generalnego wykonawstwa budowy II Etapu inwestycji przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu. Zlecenie zawarto w ramach umowy o współpracy w zakresie generalnego wykonawstwa z dnia 29 maja 2013 roku na czas określony do dnia 31.12.2017r. Wynagrodzenie ustalane będzie w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty oraz narzut zysku. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.
Przedmiotowa umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ wartość zleceń generalnego wykonawstwa zawartych pomiędzy ATAL S.A. a ATAL Construction Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ATAL S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
43-400 Cieszyn
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stawowa 27
_ulica_ _numer_
+48 _33_ 857 59 01 +48 _33_ 857 59 02
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5482487278 240415672
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-02 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ATAL S.A.
Tytul Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 43-400
Miasto Cieszyn
Ulica Stawowa
Nr 27
Tel. +48 (33) 857 59 01
Fax +48 (33) 857 59 02
e-mail
NIP 5482487278
REGON 240415672
Data sporzadzenia 2016-02-02
Rok biezacy 2016
Numer 10
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.