Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06. PEKAO BANK HIPOTECZNY ()

08-02-2016 15:50:19 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB-W: Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.

PAP
Data: 2016-02-08

Firma: Pekao Bank Hipoteczny SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Tabela_odsetkowa_LZ-II-06_osmy_okres_odsetkowy.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2016
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  PEKAO BANK HIPOTECZNY
  Temat
  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.

  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN _zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r._ przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06 dla ósmego okresu odsetkowego.

  Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06 _EURIBOR 6M_ dla ósmego Okresu Odsetkowego wynosi -0,107% w skali roku _dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,047%_.

  Stopa Oprocentowania _obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 1,70 p.p._ dla ósmego Okresu Odsetkowego wynosi 1,5930% w skali roku i naliczana jest od dnia 11 lutego 2016 roku _dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 1,747%_.

  Dzień Płatności Odsetek za ósmy Okres Odsetkowy przypada w dniu 11 sierpnia 2016 roku.

  Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-06 za ósmy Okres Odsetkowy wynosi 8,05 EUR _dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 8,93 EUR_.

  Tabela odsetkowa dla ósmego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
  Załączniki
  Plik Opis
  Tabela_odsetkowa_LZ-II-06_osmy_okres_odsetkowy.pdf Tabela odsetkowa dla ósmego okresu

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  Pekao Bank Hipoteczny SA
  _pełna nazwa emitenta_
  PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki _ban_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-672 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Domaniewska 39a
  _ulica_ _numer_
  022 208 21 69 022 208 21 88
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  527-10-28-697 011183360
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-02-08 Agata Kwaśniak Członek Zarządu
  2016-02-08 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta Pekao Bank Hipoteczny SA
  Symbol Emitenta PEKAO BANK HIPOTECZNY
  Tytul Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.
  Sektor Banki (ban)
  Kod 02-672
  Miasto Warszawa
  Ulica Domaniewska
  Nr 39a
  Tel. 022 208 21 69
  Fax 022 208 21 88
  e-mail
  NIP 527-10-28-697
  REGON 011183360
  Data sporzadzenia 2016-02-08
  Rok biezacy 2016
  Numer 3
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.