Raporty Spółek ESPI/EBI

SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA (PLSKTAN00010)

08-09-2017 22:49:44 | Półroczny | ESPI
oPSr:

PAP
Data: 2017-09-08

Firma: SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • PSr_I_2017_SKOTAN_S.A..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Stanowisko_organu_zarzadzajacego_i_opinia_organu_nadzorujacego_Grupy_Skotan_SA.PDF
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Stanowisko_organu_zarzadzajacego_i_opinia_organu_nadzorujacego_Skotan_SA.PDF
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
  w walucie
  data przekazania: 2017-09-08
  SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  SKOTAN S.A. Chemiczny _che_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  41-506 Chorzów
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Dyrekcyjna 6
  _ulica_ _numer_
  032 793 72 71 032 793 72 71
  _telefon_ _fax_
  biuro@skotansa.pl www.skotansa.pl
  _e-mail_ _www_
  5480076967 070629344
  _NIP_ _REGON_
  4 AUDYT SP.ZO.O., 60-846 Poznań, ul. Kochanowskiego 24/1, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych pod nr 3363
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
  WYBRANE DANE DOTYCZACE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 640 222 146
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -2 097 -4 816 -494 -1 099
  III. Zysk _strata_ brutto -2 149 -4 722 -506 -1 078
  IV. Zysk _strata_ netto -2 078 -4 834 -489 -1 104
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 693 -3 548 -399 -810
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 3 995 -2 912
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 858 492 437 112
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 158 936 37 214
  IX. Aktywa, razem 8 112* 7 783** 1 919* 1 759**
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 501* 7 093** 2 248* 1 603**
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0* 0** 0* 0**
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 794* 4 489** 1 607* 1 015**
  XIII. Kapitał własny -1 389* 689** -329* 156**
  XIV. Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 15 587* 14 892**
  XV. Liczba akcji _w szt._ 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 00
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,04 -0,09 -0,01 -0,02
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,04 -0,09 -0,01 -0,02
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,03 0,01 -0,01 0,00
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,03 0,01 -0,01 0,00
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
  WYBRANE DANE DOTYCZACE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 640 222 146
  XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -2 016 -4 673 -475 -1 067
  XXIII. Zysk _strata_ brutto -2 148 -5 215 -506 -1 191
  XXIV. Zysk _strata_ netto -2 148 -5 215 -506 -1 191
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 596 -3 458 -376 -789
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -112 3 901 -26 891
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 858 492 437 112
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 149 936 35 214
  XXIX. Aktywa, razem 8 064* 7 761** 1 908* 1 754**
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 470* 7 019** 2 241* 1 587**
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe 0* 0** 0* 0**
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 763* 4 487** 1 600* 1 014**
  XXXIII. Kapitał własny -1 406* 742** -333* 168**
  XXXIV. Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 15 587* 14 892**
  XXXV. Liczba akcji _w szt._ 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000
  XXXVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,04 -0,10 -0,01 -0,02
  XXXVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,04 -0,10 -0,01 -0,02
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,03 0,01 -0,01 0,00
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,03 0,01 -0,01 0,00
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


  * dane na dzień 30.06.2017r.


  ** dane na dzień 31.12.2016r.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  PSr_I_2017_SKOTAN_S.A..pdf PSr_I_2017_SKOTAN_S.A.
  Stanowisko_organu_zarzadzajacego_i_opinia_organu_nadzorujacego_Grupy_Skotan_SA.PDF Stanowisko organu zarzadzajacego i opinia organu nadzorujacego Grupy Skotan SA.
  Stanowisko_organu_zarzadzajacego_i_opinia_organu_nadzorujacego_Skotan_SA.PDF Stanowisko organu zarzadzajacego i opinia organu nadzorujacego Skotan SA.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-08 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta SKOTAN S.A.
  Tytul
  Sektor Chemiczny (che)
  Kod 41-506
  Miasto Chorzów
  Ulica Dyrekcyjna
  Nr 6
  Tel. 032 793 72 71
  Fax 032 793 72 71
  e-mail biuro@skotansa.pl
  NIP 5480076967
  REGON 070629344
  Data sporzadzenia 2017-09-08
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.skotansa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.