Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRINK00014)

14-03-2016 20:38:30 | Bieżący | ESPI | 26/2016
oRB: Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

PAP
Data: 2016-03-14

Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-14
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. _Emitent_ informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments _Luxembourg_ S.A. z siedzibą w Luksemburgu _"Zbywca"_ zawarła w dniu 14 marca 2016 roku Umowę przelewu wierzytelności w ramach procesu sekurytyzacji _"Umowa"_ z AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie _"Nabywca"_, w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 88,37 mln PLN.

Największą pod względem wartości umową w tym okresie jest umowa przelewu wierzytelności zawarta pomiędzy Nabywcą a Zbywcą w dniu 14 marca 2016 r. Przedmiotem Umowy jest zbycie przez Zbywcę pakietu wierzytelności, obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec dłużników - podmiotów gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej około 186,88 mln EUR _"Pakiet Wierzytelności"_ za cenę około 15,99 mln EUR _"Cena"_. Przeliczając w/w wartości wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia łączna wartość nominalna nabytego Pakietu Wierzytelności wynosi około 800,07 mln PLN, zaś cena około 68,47 mln PLN.

Umowa przewiduje, iż przeniesienie wierzytelności oraz zabezpieczeń na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zawieszającym:
1. zapłaty Ceny, przy czym Nabywca jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny nie później niż do dnia 16 marca 2016r.,
2. przejścia wierzytelności oraz zabezpieczeń na Zbywcę, na warunkach przewidzianych w umowie przelewu wierzytelności zawartej z Unicredit S.A. z siedzibą w Bukareszcie, o której podpisaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR.

Pozostałe jej warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia Pakietu Wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
- § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. z 2014 roku, poz. 133_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-672 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Domaniewska 39
_ulica_ _numer_
22 212 57 00 22 212 57 57
_telefon_ _fax_
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
_e-mail_ _www_
922-254-40-99 951078572
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-14 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu
2016-03-14 Jan Paweł Lisicki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KREDYT INKASO S.A.
Tytul Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 02-672
Miasto Warszawa
Ulica Domaniewska
Nr 39
Tel. 22 212 57 00
Fax 22 212 57 57
e-mail sekretariat@kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99
REGON 951078572
Data sporzadzenia 2016-03-14
Rok biezacy 2016
Numer 26
adres www www.kredytinkaso.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.