Raporty Spółek ESPI/EBI

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRAST00020)

19-03-2016 01:03:22 | Roczny | ESPI
oRS:

PAP
Data: 2016-03-18

Firma: KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • KBDOM_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • KBDOM_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_Grupy_2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • KBDOM_List_Zarzadu.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • KBDOM_Oswiadczenie_wybor_Audytora.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • KBDOM_Oswiadczenie_sporzadzenie_Sprawozdania.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • KBDOM_Opinia_i_Raport_Audytora.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2015
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2016-03-18
  KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych _mbu_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  84-110 Krokowa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kartoszyno, Budowlana 3
  _ulica_ _numer_
  058 670 60 55 058 670 60 55
  _telefon_ _fax_
  sekretariat@kbdom.eu www.kbdom.eu
  _e-mail_ _www_
  944-16-35-703 351284072
  _NIP_ _REGON_
  Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 451 123 989 32 129 29 597
  II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 324 1 426 555 340
  III. Zysk _strata_ brutto 2 272 1 107 543 264
  IV. Zysk _strata_ netto 105 1 207 25 288
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 363 _10 676_ 565 _2 548_
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _787_ 14 415 _188_ 3 441
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _632_ _3 185_ _151_ _760_
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 944 554 226 132
  IX. Aktywa razem 140 288 137 223 32 920 32 195
  X. Zobowiązania długoterminowe 3 179 2 720 746 638
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 40 864 38 242 9 589 8 972
  XII. Kapitał własny 96 245 96 261 22 585 22 584
  XIII. Kapitał zakładowy 158 830 158 830 37 271 37 264
  XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,01 0,12 0,00 0,03
  XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,70 9,70 2,28 2,28
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  KBDOM_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2015.pdf
  KBDOM_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_Grupy_2015.pdf
  KBDOM_List_Zarzadu.pdf
  KBDOM_Oswiadczenie_wybor_Audytora.pdf
  KBDOM_Oswiadczenie_sporzadzenie_Sprawozdania.pdf
  KBDOM_Opinia_i_Raport_Audytora.pdf

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-18 Małgorzata Dzięgielewska Członek Zarządu
  2016-03-18 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
  2016-03-18 Adam Stroniawski Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-18 Krystyna Milewczyk Główna Księgowa


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA
  Symbol Emitenta KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
  Tytul
  Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
  Kod 84-110
  Miasto Krokowa
  Ulica Kartoszyno, Budowlana
  Nr 3
  Tel. 058 670 60 55
  Fax 058 670 60 55
  e-mail sekretariat@kbdom.eu
  NIP 944-16-35-703
  REGON 351284072
  Data sporzadzenia 2016-03-18
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.kbdom.eu
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.