Raporty Spółek ESPI/EBI

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA (PLECBDZ00013)

21-03-2016 17:22:37 | Roczny | ESPI
oRS:

PAP
Data: 2016-03-21

Firma: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_EC_Bedzin_2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2015
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2016-03-21
  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BEDZIN Energetyka _ene_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  61-144 Poznań
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Bolesława Krzywoustego 7
  _ulica_ _numer_
  _+48_ 61 227 57 10-11 _+48_ 61 227 57 12
  _telefon_ _fax_
  ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
  _e-mail_ _www_
  625-000-76-15 271740563
  _NIP_ _REGON_
  KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. komandytowa
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
  I. PRZYCHODY 164877 135965 39399 32455
  II. ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 32186 21249 7691 5072
  III. ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM 17981 21450 497 5120
  IV. ZYSK NETTO 14448 17313 3452 4133
  V. ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 15989 9970 3821 2380
  VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -32462 -15108 -7757 -3606
  VII. ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 13358 -944 3192 -225
  VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, OGÓŁEM -3115 -6082 -744 -1452
  IX. AKTYWA TRWAŁE, OGÓŁEM 476117 105878 111725 24841
  X. AKTYWA OBOTOWE, OGÓŁEM 229288 67176 53805 15761
  XI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 352520 18062 82722 4238
  XII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 216788 33853 50871 7942
  XIII. KAPITAŁ WŁASNY 136097 121139 31936 28421
  XIV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 37728 37728 8853 8852


  Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały przeliczone wg
  średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu
  sprawozdawczego. Pozostałe dane w wybranych danych finansowych zostały
  przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów
  ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12
  miesięcy danego roku.  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_EC_Bedzin_2015.pdf

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-21 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-21 Jolanta Dąbrowska-Macha Główny Księgowy, Dyrektor ds. FinansowoEkonomicznych, Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BEDZIN
  Tytul
  Sektor Energetyka (ene)
  Kod 61-144
  Miasto Poznań
  Ulica Bolesława Krzywoustego
  Nr 7
  Tel. (+48) 61 227 57 10-11
  Fax (+48) 61 227 57 12
  e-mail ecbedzin@ecb.com.pl
  NIP 625-000-76-15
  REGON 271740563
  Data sporzadzenia 2016-03-21
  Rok biezacy
  Numer
  adres www ecbedzin.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.