Raporty Spółek ESPI/EBI

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLSANWL00012)

29-11-2017 19:14:24 | Kwartalny | ESPI | /2017
oQSr:

PAP
Data: 2017-11-29

Firma: SANWIL HOLDING SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • QSr_III_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  w walucie
  data przekazania: 2017-11-29
  SANWIL HOLDING SA
  _pełna nazwa emitenta_
  SANWIL HOLDING SA Lekki _lek_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  20-703 Lublin
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Cisowa 11
  _ulica_ _numer_
  81 444 64 80 81 444 64 62
  _telefon_ _fax_
  akcjonariat@sanwil.com www.holding.sanwil.com
  _e-mail_ _www_
  7950200697 650021906
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  I. dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01-30.09.2017 01.01.-30.09.2016 01.01-30.09.2017 01.01.-30.09.2016
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 291 41 613 6 177 9 500
  2. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 785 -2 680 184 -612
  3. Zysk _strata_ brutto 1 066 -2 369 250 -541
  4. Zysk _strata_ netto 1 075 -2 618 253 -598
  5. Całkowite dochody 3 255 -2 618 765 -598
  6. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 647 -3 983 614 -909
  7. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 948 -118 220 -27
  8. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 282 2 588 530 591
  9. Przepływy pieniężne netto, razem 5 877 -1 513 1 364 -345
  II. dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. Na 30.09.2017 Na 31.12.2016 Na 30.09.2017 Na 31.12.2016
  1. Aktywa, razem 53 410 59 489 12 395 13 447
  2. Zobowiązania długoterminowe 1 468 6 142 341 1 388
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 480 17 091 1 736 3 863
  4. Kapitał własny 44 462 36 256 10 318 8 195
  5. Kapitał zakładowy 10 022 5 012 2 326 1 133
  6. Liczba akcji _w szt._ 16 703 790 8 352 875 16 703 790 8 352 875
  7. 0,06 -0,31 0,02 -0,07
  8. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 2,66 4,34 0,62 0,98
  III. dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01-30.09.2017 01.01.-30.09.2016 01.01-30.09.2017 01.01.-30.09.2016
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 785 479 889 109
  2. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -101 -490 -24 -112
  3. Zysk _strata_ brutto 1 865 537 438 123
  4. Zysk _strata_ netto 1 936 502 455 115
  5. Całkowite dochody 1 936 502 455 115
  6. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 473 -828 -342 -189
  7. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 048 -4 266 1 404 -974
  8. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 209 3 600 513 822
  9. Przepływy pieniężne netto, razem 6 784 -1 494 1 574 -341
  IV. dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego cd. Na 30.09.2017 Na 31.12.2016 Na 30.09.2017 Na 31.12.2016
  1. Aktywa, razem 46 216 42 102 10 725 9 517
  2. Zobowiązania długoterminowe 77 149 18 34
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 286 5 046 531 1 141
  4. Kapitał własny 43 853 36 907 10 177 8 342
  5. Kapitał zakładowy 10 022 5 012 2 326 1 133
  6. Liczba akcji _w szt._ * 16703790 8 352 875 16 703 790 8 352 875
  7. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,12 0,06 0,03 0,01
  8. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 2,63 4,42 0,61 1,00
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  QSr_III_2017.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2017 wraz z kwartalną jednostkową informacją finansową Sanwil Holding S.A.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-29 Adam Buchajski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta SANWIL HOLDING SA
  Symbol Emitenta SANWIL HOLDING SA
  Tytul
  Sektor Lekki (lek)
  Kod 20-703
  Miasto Lublin
  Ulica Cisowa
  Nr 11
  Tel. 81 444 64 80
  Fax 81 444 64 62
  e-mail akcjonariat@sanwil.com
  NIP 7950200697
  REGON 650021906
  Data sporzadzenia 2017-11-29
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.holding.sanwil.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.