Raporty Spółek ESPI/EBI

Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat stwierdzenia prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu Karen S. A. z siedzibą w Warszawie. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

24-09-2010 18:32:10 | Bieżący | ESPI | 26/2010
oRB-W: Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat stwierdzenia prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu Karen S. A. z siedzibą w Warszawie.

PAP
Data: 2010-09-24

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • opinia_o_sprawozdaniu_zarzadu_KAREN.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 26 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-09-24
  Skrócona nazwa emitenta
  KAREN
  Temat
  Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat stwierdzenia prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu Karen S. A. z siedzibą w Warszawie.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Karen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości opinię niezależnego biegłego rewidenta na temat stwierdzenia prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu Karen S. A. z siedzibą w Warszawie sporządzonego na okoliczność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz stwierdzenia czy wartość wkładów niepieniężnych odpowiada co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona.
  Załączniki
  Plik Opis
  opinia_o_sprawozdaniu_zarzadu_KAREN.pdf opinia o sprawozdaniu zarzadu KAREN.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  KAREN SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KAREN
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.karen.com.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-09-24 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
  2010-09-24 Jacek Piotrowski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta KAREN SA
  Symbol Emitenta KAREN
  Tytul Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat stwierdzenia prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu Karen S. A. z siedzibą w Warszawie.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-09-24
  Rok biezacy 2010
  Numer 26
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.