Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o otrzymaniu oryginał drugostronnie podpisanej umowy przez spółkę Amentum, co jest kwalifikowanej jako umowa znacząca. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

05-10-2010 16:03:46 | Bieżący | ESPI | 32/2010
oRB: Informacja o otrzymaniu oryginał drugostronnie podpisanej umowy przez spółkę Amentum, co jest kwalifikowanej jako umowa znacząca.

PAP
Data: 2010-10-05

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2010
Data sporządzenia: 2010-10-05
Skrócona nazwa emitenta
KAREN
Temat
Informacja o otrzymaniu oryginał drugostronnie podpisanej umowy przez spółkę Amentum, co jest kwalifikowanej jako umowa znacząca.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych,
Zarząd Karen SA informuje, że otrzymał oryginał drugostronnie podpisanej umowy, która kwalifikowana jest jako umowa znacząca.
Druga stroną umowy jest spółka Amentum.
Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie do zawarcia za pośrednictwem domu maklerskiego umów sprzedaży _Spółka występuje jako kupujący_ i pożyczki niewprowadzonych do obrotu regulowanego akcji _Spółka występuje jako pożyczkodawca_ w spółce Komputronik SA.
W wykonaniu Umowy zostanie zawarta, za pośrednictwem domu maklerskiego, umowa sprzedaży akcji Komputronik SA w liczbie do 1.355.600, za cenę 11,36 PLN _jedenaście złotych 36/100 złotych_ za jedną akcję. Na mocy umowy pożyczki, która może zostać zawarta na podstawie zobowiązań zawartych w opisywanej Umowie, Spółka przeniesie posiadanie do 655.600 akcji w Komputronik SA, z obowiązkiem zwrotu akcji w terminie do dziewięciu miesięcy, za wynagrodzeniem należnym Spółce w wysokości 6,5% w skali rocznej, liczonym od łącznej wartości rynkowej pożyczonych akcji Komputronik SA w dniu przeniesienia akcji na pożyczkobiorcę, do dnia zwrotu akcji.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na to, że minimalna wartość świadczenia pieniężnego ze strony Karen SA wynosi 15.399.616 złotych, co stanowi, przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ponad 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KAREN SA
Symbol Emitenta KAREN
Tytul Informacja o otrzymaniu oryginał drugostronnie podpisanej umowy przez spółkę Amentum, co jest kwalifikowanej jako umowa znacząca.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-10-05
Rok biezacy 2010
Numer 32
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.