Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta RB 27/2010 z dnia 2010-09-28. Powód korekty: Brak danych osób reprezentujących spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

22-11-2010 12:05:31 | Bieżący | ESPI | 38/2010
oRB-W: Korekta RB 27/2010 z dnia 2010-09-28. Powód korekty: Brak danych osób reprezentujących spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian.

PAP
Data: 2010-11-22

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RB27_raport-zalacznik_tresc_uchwal_201009290000155386.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 38 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-11-22
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta RB 27/2010 z dnia 2010-09-28. Powód korekty: Brak danych osób reprezentujących spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zarząd Karen S.A. informuje, że w dniu 28 września 2010 r. odbyła się, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 24/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2010 roku, druga część obrad Walnego Zgromadzenia, na której podjęto następujące uchwały:

  1_ Uchwała nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA z dnia 28 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom;

  2_ Uchwała nr 26/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA z dnia 28 września 2010 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Treść ww. uchwał ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych "za" uchwałą, "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Komentarz Zarządu:
  Opinia biegłego rewidenta została przedstawiona Radzie Nadzorczej, która po zapoznaniu się z tą opinią rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń sporządzonych przez biegłego rewidenta podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii L. Opinia biegłego rewidenta została również przedstawiona akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2010r.
  Zdaniem biegłego rewidenta: _i_ sprawozdanie zarządu zostało sporządzone w sposób rzetelny i zawiera prawdziwe informacje, _ii_ zastosowane prawidłowe metody wyceny wkładu niepieniężnego, _iii_ wartość wkładu niepieniężnego odpowiada, co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji spółki.

  Zgodnie z przyjętymi założeniami wycen, na podstawie których sporządzone zostało przez Zarząd w dniu 18 sierpnia 2010 roku sprawozdanie z wyceny wkładów, wszystkie wkłady wnoszone będą w stanie wolnym od obciążeń, w sposób zapewniający pełne pokrycie kapitału. Zawarta przez Spółkę z Texass Ranch Company Sp. z o.o. umowa objęcia akcji serii L zabezpiecza interes Spółki i pełne pokrycie wkładów. Fakt, że w chwili obecnej niektóre z nieruchomości nie są własnością ani przedmiotem użytkowania wieczystego Texass Ranch Company Sp. z o.o. nie stoi na przeszkodzie do zaciągnięcia ważnego zobowiązania do ich wniesienia do Karen S.A. przez spółkę Texass Ranch company Sp.z o.o. Texass Ranch Company ma w ciągu dwunastu miesięcy się stać właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym wszystkich nieruchomości, będących przedmiotem aportu oraz zapewnić wniesienie przedmiotowych nieruchomości wolnych od obciążeń, zgodnie z umową objęcia akcji serii L.

  Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie uwzględniało informację dotyczące zarówno złoża torfu położone w Cecenowie, jak i możliwości zmiany przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego i czasu koniecznego dla przygotowania eksploatacji złoża, co znalazło odzwierciedlenie w wyższym niż dla innych gruntów dyskoncie przy ustaleniu liczby akcji wydawanych za nieruchomość w Cecenowie.
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-09-28 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
  2010-09-28 Jacek Piotrowski Wiceprezes Zarządu
  Załączniki
  Plik Opis
  RB27_raport-zalacznik_tresc_uchwal_201009290000155386.pdf Treśc uchwał.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-11-22 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta RB 27/2010 z dnia 2010-09-28. Powód korekty: Brak danych osób reprezentujących spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-11-22
  Rok biezacy 2010
  Numer 38
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.