Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta RB 31/2010 z dnia 2010-10-04. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

22-11-2010 12:33:51 | Bieżący | ESPI | 42/2010
oRB: Korekta RB 31/2010 z dnia 2010-10-04. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian.

PAP
Data: 2010-11-22

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-22
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta RB 31/2010 z dnia 2010-10-04. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_ zarząd Karen S.A. informuje, że wpłaty na akcje serii J i serii K zostały dokonane zgodnie z Uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2010 r., w związku z czym Emitent w dniu 1 października 2010 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie akcji serii J i serii K.
Z chwilą rejestracji akcji serii J i serii K po stronie spółki Amentum Holdings Limited z siedzibą w Nikozji i Texass Ranch Company Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku w związku z przekroczeniem przez te podmioty łącznie liczby 66% ogólnej liczby głosów na podstawie łączącej te spółki umowy dotyczącej nabywania akcji _Umowa Inwestycyjna zawarta w dniu 24 lipca 2010 r._, powstanie na podstawie art. 74 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie obowiązek ogłoszenia wezwania w terminie trzech miesięcy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Emitenta.


Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-10-04 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta RB 31/2010 z dnia 2010-10-04. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-11-22
Rok biezacy 2010
Numer 42
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.