Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta RB 32/2010 z dnia 2010-10-05. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

22-11-2010 12:38:13 | Bieżący | ESPI | 43/2010
oRB: Korekta RB 32/2010 z dnia 2010-10-05. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian.

PAP
Data: 2010-11-22

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-22
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta RB 32/2010 z dnia 2010-10-05. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych,
Zarząd Karen SA informuje, że otrzymał oryginał drugostronnie podpisanej umowy, która kwalifikowana jest jako umowa znacząca.
Druga stroną umowy jest spółka Amentum.
Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie do zawarcia za pośrednictwem domu maklerskiego umów sprzedaży _Spółka występuje jako kupujący_ i pożyczki niewprowadzonych do obrotu regulowanego akcji _Spółka występuje jako pożyczkodawca_ w spółce Komputronik SA.
W wykonaniu Umowy zostanie zawarta, za pośrednictwem domu maklerskiego, umowa sprzedaży akcji Komputronik SA w liczbie do 1.355.600, za cenę 11,36 PLN _jedenaście złotych 36/100 złotych_ za jedną akcję. Na mocy umowy pożyczki, która może zostać zawarta na podstawie zobowiązań zawartych w opisywanej Umowie, Spółka przeniesie posiadanie do 655.600 akcji w Komputronik SA, z obowiązkiem zwrotu akcji w terminie do dziewięciu miesięcy, za wynagrodzeniem należnym Spółce w wysokości 6,5% w skali rocznej, liczonym od łącznej wartości rynkowej pożyczonych akcji Komputronik SA w dniu przeniesienia akcji na pożyczkobiorcę, do dnia zwrotu akcji.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na to, że minimalna wartość świadczenia pieniężnego ze strony Karen SA wynosi 15.399.616 złotych, co stanowi, przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ponad 10% kapitałów własnych Emitenta.


Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-10-05 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
022 325 35 01 022 325 35 08
_telefon_ _fax_
www.plkaren.com
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta RB 32/2010 z dnia 2010-10-05. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-11-22
Rok biezacy 2010
Numer 43
adres www www.plkaren.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.