Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zmianie w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDM S.A. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

02-12-2010 17:32:03 | Bieżący | ESPI | 98/2010
oRB: Informacja o zmianie w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDM S.A.

PAP
Data: 2010-12-02

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 98 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-02
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Informacja o zmianie w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie _DM IDM S.A. lub Spółka_, stosownie do treści art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005, Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami, dalej: "Ustawa o ofercie"_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 grudnia 2010 r. otrzymał od DM IDM S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie, informujące, że w wyniku transakcji zbycia akcji własnych w dniu 30 listopada 2010 r. DM IDM S.A. zmniejszył swój procentowy udział w kapitale zakładowym DM IDM S.A. oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A. poniżej 5%.

W związku z powyższym DM IDM S.A. podaje poniższe informacje.

Przed zmniejszeniem udziału na rachunkach DM IDM S.A. znajdowały się 17.627.843 _siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy_ akcje DM IDM S.A., co stanowiło 8,08% udziału w kapitale zakładowym DM IDM S.A.; akcje te odpowiadały 17.627.843 _siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A., co stanowiło 8,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

Po dokonaniu transakcji zbycia akcji własnych DM IDM S.A. posiada 8.637.367 _osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem_ akcji DM IDM S.A., co stanowi 3,96% udziału w kapitale zakładowym DM IDM S.A.; akcje te odpowiadają 8.637.367 _osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A., co stanowi 3,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

DM IDM S.A. informuje, że żaden z podmiotów od niego zależnych nie posiada akcji DM IDM S.A.

Jednocześnie DM IDM S.A. informuje, że brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-02 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2010-12-02 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Informacja o zmianie w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDM S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2010-12-02
Rok biezacy 2010
Numer 98
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.