Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

09-02-2011 18:39:50 | Bieżący | ESPI | 4/2011
oRB: Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

PAP
Data: 2011-02-09

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _DM IDM S.A. lub Spółka_, stosownie do treści
§ 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z poźn. zm._, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A. powziętej 25 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, oraz w związku
z uchwałą nr 2/28/06/10 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2010 r. przyjmującą "Program skupu akcji własnych Domu Maklerskiego IDM S.A." _dalej Program_ w celu ich dalszej odsprzedaży, w ramach realizacji tego Programu, DM IDM S.A. dokonał na sesji giełdowej 9 lutego 2011 r. transakcji nabycia 99.900 _dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset_ akcji własnych _Akcje_, po średniej cenie nabycia 3,09 zł _trzy złote 09/100_. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 0,10 zł _10/100_. Wartość nominalna Akcji nabytych 9 lutego 2011 r. wynosi 9.990,00 zł _dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiędziasiąt 00/100_.

Akcje nabyte 9 lutego 2011 r. stanowią 0,046 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM S.A.
i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz odpowiadają 99.900 _dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

Na dzień 9 lutego 2011 r. DM IDM S.A. posiada 7.216.235 _siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć_ Akcji nabytych w ramach realizacji Programu.

Uwzględniając 7.830.000 _siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy_ Akcji nabytych od 28 czerwca 2010 r. do dnia 10 września 2010 r., które w dniu 10 września 2010 r. zostały zbyte o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2010, łączna liczba Akcji nabytych przez DM IDM S.A. w ramach realizacji Programu na dzień 9 lutego 2011 r. wynosi 15.046.235 _piętnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć_ sztuk i odpowiada 15.046.235 _piętnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
2011-02-09 Piotr Derlatka Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2011-02-09
Rok biezacy 2011
Numer 4
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.