Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych dnia 10 marca 2011r. przez Rade Nadzorczą Spółki, a dotyczących członków zarządu. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

11-03-2011 15:37:23 | Bieżący | ESPI | 10/2011
oRB-W: Treść uchwał podjętych dnia 10 marca 2011r. przez Rade Nadzorczą Spółki, a dotyczących członków zarządu.

PAP
Data: 2011-03-11

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zyciorys_Zygmunt_Kwiatkowski.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-03-11
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Treść uchwał podjętych dnia 10 marca 2011r. przez Rade Nadzorczą Spółki, a dotyczących członków zarządu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 & 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 10 marca 2011 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały: 1_ Zgodnie z uchwałą nr. 2/10/03/2011 Rada Nadzorcza odwołuje Pana Tomasza Szamlewskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Panu Tomaszowi Szamelwskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011roku.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności Wiceprezesa Zarządu zostały przekazane w treści poprzedniego raportu. 2_ Uchwała nr. 3/10/03/2011 zgodnie, z którą Rada Nadzorcza powzięła decyzje o powołaniu Pana Zygmunta Kwiatkowskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011roku.

  Nowy Prezes Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności Prezesa Zarządu są przekazane, jako załącznik do niniejszego raportu. 3_ Uchwała nr 4/10/03/2011 zgodnie z którą Rada Nadzorcza Clean&Carbon Energy S.A. z dniem 10 marca 2011r. odwołuje z pełnionej funkcji w zarządzie firmy Clean&Carbon Energy S.A. Pana Wiesława Żurawskiego.

  Załączniki
  Plik Opis
  Zyciorys_Zygmunt_Kwiatkowski.pdf Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej Prezesa Zarządu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  22 6400820 22 6400823
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-03-11 Tomasz Szamlewski Prezes zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Treść uchwał podjętych dnia 10 marca 2011r. przez Rade Nadzorczą Spółki, a dotyczących członków zarządu.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 22 6400820
  Fax 22 6400823
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-03-11
  Rok biezacy 2011
  Numer 10
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.