Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

17-05-2011 00:19:41 | Kwartalny | ESPI | /2011
oQSr:

PAP
Data: 2011-05-16

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Skonsolidowany_raport_GK_IDMSA_za_I_kwartal_2011_r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2011
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  dla domów maklerskich
  za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2011-05-16
  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 3970600 012 3970601
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
  I. Przychody z działalności podstawowej 31 015 37 721 7 804 9 509
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 29 992 24 516 7 547 6 180
  III. Zysk _strata_ brutto 23 831 20 321 5 996 5 123
  IV. Zysk _strata_ netto 18 015 16 816 4 533 4 239
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 17 974 16 434 4 523 4 143
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 41 382 10 97
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 162 281 424 11 112 70 943
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 300 1 397 -2 088 352
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 516 -6 436 12 459 -1 622
  X. Przepływy pieniężne netto razem 85 378 276 385 21 483 69 673
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 17 974 16 434 4 523 4 143
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 0,08 0,08 0,02 0,02
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą 0,08 0,08 0,02 0,02
  XVI. Zysk netto zanualizowany 42 566 27 541 10 711 6 943
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 198 750 150 218 176 856 198 750 150
  XVIII. 0,20 0,14 0,05 0,03
  XIX. Stan 31.03.2011 Stan 31.12.2010 Stan 31.03.2011 Stan 31.12.2010
  XX. Aktywa razem 1 423 194 1 290 326 354 743 325 815
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 541 638 470 221 135 008 118 734
  XXII. Zobowiązania wobec Klientów 197 514 118 986 49 232 30 045
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe 98 468 69 266 24 544 17 490
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania 31 924 28 154 7 957 7 109
  XXV. Kapitał własny 750 141 721 613 186 979 182 212
  XXVI. Kapitał zakładowy 21 818 21 818 5 438 5 509
  XXVII. Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ 3,44 3,31 0,86 0,84
  XXIX. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XXX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ 3,44 3,31 0,86 0,84
  XXXI. WYBARNE DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I-III/2011 I-III/2010 I-III/2011 I-III/2010
  XXXII. Przychody z działalności maklerskiej 12 296 14 577 3 094 3 675
  XXXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 28 746 14 464 7 233 3 646
  XXXIV. Zysk _strata_ brutto 43 213 10 785 10 873 2 719
  XXXV. Zysk _strata_ netto 35 055 8 641 8 821 2 178
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 221 283 152 10 875 71 379
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 635 745 3 431 188
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 958 -3 803 5 777 -959
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto razem 79 814 280 094 20 083 70 608
  XL. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 35 055 8 641 8 821 2 178
  XLI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XLII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 0,16 0,04 0,04 0,01
  XLIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XLIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą 0,16 0,04 0,04 0,01
  XLV. Zysk netto zanualizowany 54 209 30 184,73 13 640 7 609
  XLVI. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 198 750 150 218 176 856 198 750 150
  XLVII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą 0,25 0,15 0,06 0,04
  XLVIII. Stan 31.03.2011 Stan 31.12.2010 Stan 31.03.2011 Stan 31.12.2010
  XLIX. Aktywa razem 1 186 951 1 056 488 295 858 266 770
  L. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 434 119 362 651 108 208 91 572
  LI. Zobowiązania wobec Klientów 197 514 118 986 49 232 30 045
  LII. Zobowiązania długoterminowe 42 838 20 893 10 678 5 276
  LIII. Rezerwy na zobowiązania 24 480 21 694 6 102 5 478
  LIV. Kapitał własny 685 043 650 729 170 753 164 313
  LV. Kapitał zakładowy 21 818 21 818 5 438 5 509
  LVI. Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  LVII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ 3,14 2,98 0,78 0,75
  LVIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  LIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ 3,14 2,98 0,78 0,75


  *W dniu 25 stycznia 2008 r. NWZ DM IDMSA podjęlo uchwałę nr 3 w sprawie
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej emisji nie
  mniej niż 32.726.528 i nie więcej niż 109.088.428 akcji serii I o
  wartości nominalnej 0,10 zł.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - _Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  Plik Opis
  Skonsolidowany_raport_GK_IDMSA_za_I_kwartal_2011_r.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej DM IDMSA za I kwartał 2011r.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-05-16 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
  2011-05-16 Piotr Derlatka Prokurent


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 3970600
  Fax 012 3970601
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2011-05-16
  Rok biezacy 2011
  Numer
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.