Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta/uzupełnienie RB 14/2011 z dnia 2011-05-13. Powód korekty: Brak daty zawarcia umowy oraz określenia drugiej strony umowy. Dalsza treść raportu bez zmian. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

23-05-2011 15:41:10 | Bieżący | ESPI | 14/2011
oRB: Korekta/uzupełnienie RB 14/2011 z dnia 2011-05-13. Powód korekty: Brak daty zawarcia umowy oraz określenia drugiej strony umowy. Dalsza treść raportu bez zmian.

PAP
Data: 2011-05-23

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta/uzupełnienie RB 14/2011 z dnia 2011-05-13. Powód korekty: Brak daty zawarcia umowy oraz określenia drugiej strony umowy. Dalsza treść raportu bez zmian.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje do publicznej wiadomości, uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2011 o następujące dane.

Dnia 10 maja, 2011r. zostały zawarte umowy kupna-sprzedaży prawa własności nieruchomości za cenę 47.112.000,00 PLN, której stroną sprzedającą jest firma Texass Ranch Company – Wizja P.S. Spółka z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Koszewku nr 13, gmina Stargard Szczeciński, a stroną kupującą Clean&Carbon Energy S.A. z Warszawy oraz umowę kupna - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na kwotę 4.551.000,00 PLN której stroną sprzedającą jest przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu "EL-CORN" Sp. z o. o. z siedzibą w Koszewku nr 13, gmina Stargard Szczeciński, a stroną kupującą Clean&Carbon Energy S.A. z Warszawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 640 08 20 22 640 08 23
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Zygmunt Kwiatkowski Prezes Zarządu
2011-05-23 Tomasz Szamlewski Wiceprezez Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta/uzupełnienie RB 14/2011 z dnia 2011-05-13. Powód korekty: Brak daty zawarcia umowy oraz określenia drugiej strony umowy. Dalsza treść raportu bez zmian.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 640 08 20
Fax 22 640 08 23
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-05-23
Rok biezacy 2011
Numer 14
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.