Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór biegłego rewidenta IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

26-07-2011 16:48:10 | Bieżący | ESPI | 51/2011
oRB: Wybór biegłego rewidenta

PAP
Data: 2011-07-26

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-26
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. _DM IDM S.A. lub Spółka_, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 lipca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Wybrano Mazars Audyt sp. z o.o. _dawniej Mazars & Guerard Audyt sp. z o.o._ z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00 – 549 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 186. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres wykonania zadania polegającego na przeglądzie jednostkowego sprawozdania finansowego DM IDM S.A.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za
I półrocze 2011 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego DM IDM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. za 2011 rok.

Biegli rewidenci Mazars Audyt sp. z o.o. _dawniej Mazars & Guerard Audyt sp. z o.o._ dokonywali przeglądu sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za pierwsze półrocze 2006 r., badania sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za 2006 r., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 r., przeglądu sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za pierwsze półrocze 2007 r., przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2007 r., badania sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za 2007 r., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 r., przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za pierwsze półrocze 2008 r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2008 r., badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za 2008 r., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r., przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za pierwsze półrocze 2009 r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2009 r., badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za 2009 r., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 r., przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za pierwsze półrocze 2010 r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2010 r., badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski IDMSA za 2010 r., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
2011-07-26 Łukasz Jagiełło Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Wybór biegłego rewidenta
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2011-07-26
Rok biezacy 2011
Numer 51
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.