Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie zabezpieczenia roszczenia Emitenta należnej mu kwoty na majątku spółki Komputronik S.A. i Contanisimo sp. z o.o. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

09-09-2011 17:37:46 | Bieżący | ESPI | 36/2011
oRB-W: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie zabezpieczenia roszczenia Emitenta należnej mu kwoty na majątku spółki Komputronik S.A. i Contanisimo sp. z o.o.

PAP
Data: 2011-09-09

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • postanowienie_SA_o_zabezpieczeniu.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • postanowienie_SA_o_zabezpieczeniu__1_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 36 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-09-09
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie zabezpieczenia roszczenia Emitenta należnej mu kwoty na majątku spółki Komputronik S.A. i Contanisimo sp. z o.o.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, emitent informuje, że w dniu 09 września 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny na mocy którego, dokonał zabezpieczenia roszczenia Emitenta o zapłatę należnej mu kwoty w wysokości 28.500.000 zł na majątku dłużnika spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu poprzez:
  a_. zajęcie 7.532.274 zdematerializowanych akcji Clean&Carbon Energy S.A._dawniej Karen S.A._, zwykłych, na okaziciela, o łącznej wartosci nominalnej 3.012.909,60 zł, zapisanych na rachunku papierów wartosciowych dłużnika Komputronik S.A.prowadzonym przez Dom Maklerski B.Z. W.B.K. S.A. w /60-967/ Poznaniu przy Al. Wolności 15;
  b_. zajęcie 2.204.313 udziałów, o łącznej wartości 2.204.313 zł, dłużnika Komputronik S.A. w "Contanisimo Limited" zarejstrowanej przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Kierownika Urzędu Rejestrowego Spółek i Kuratora Masy Upadłości w Nikozji _Republika Cypru_, jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod numerem HE 211468;
  c_. ustanowienia zakazu zbywania i obciążenia nieruchomości objętej księgą wieczystą KW Nr SZ2S/00017231/9; KW Nr SZ2S/00017087/4; KW Nr SZ2S/00017092/2; KW Nr SZ2S/00001953/1; KW Nr SZ2S/00017093/9; prowadzonej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach.
  Emitent uzyskał również w dniu 09 września 2011 roku postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny, na mocy którego, sąd dokonał zabezpieczenia roszczenia Emitenta o zapłatę należnej mu kwoty w wysokości 6.500.000 zł poprzez ustanowienie na majątku dłużnika Contanisimo Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nikozji zakazu zbywania 23.050.000 zdematerializowanych akcji Clean&Carbon Energy S.A. zwykłych na okaziciela o łącznej wartości 9.220.000 zł zapisanych na rachunku papierów wartościowych dłużnika prowadzonych przez Dom Maklerski B.Z.W.B.K.S.A. w Poznaniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  postanowienie_SA_o_zabezpieczeniu.pdf Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Poznaniu
  postanowienie_SA_o_zabezpieczeniu__1_.pdf Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Poznaniu

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  22 6400820 22 6400823
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-09-09 Maciej Flemming Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie zabezpieczenia roszczenia Emitenta należnej mu kwoty na majątku spółki Komputronik S.A. i Contanisimo sp. z o.o.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 22 6400820
  Fax 22 6400823
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-09-09
  Rok biezacy 2011
  Numer 36
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.