Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta do raportu bieżącego nr 45 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-09-2011 17:23:58 | Bieżący | ESPI | 47/2011
oRB: Korekta do raportu bieżącego nr 45 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału.

PAP
Data: 2011-09-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2011
Data sporządzenia: 2011-09-28
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta do raportu bieżącego nr 45 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2011 roku w sprawie bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganiazowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Emitent informuje, iż w raporcie bieżącym nr 45 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału, nieprawidłowo została podana liczba akcji serii M, których prawidłowa ilość jest 185.874.200, pozostałe akcje wpisane są prawidłowo i tak ilość akcji serii L 123.546.000, akcji serii N 148.307.800, akcji serii O w ilości 325.000.000, zatem łączna ilość akcji po rejestracji wynosi 954.128.000, co daje 954.128.000 głosów, a wartość nominalna każdej z akcji jest równa 0,40 zł, kapitał zakładowy jest równy 381.651.000 zł. Spółka złoży stosowny wniosek do KRS.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 6400820 22 6400823
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-09-28 Maciej Flemming Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta do raportu bieżącego nr 45 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 6400820
Fax 22 6400823
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-09-28
Rok biezacy 2011
Numer 47
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.