Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosów na ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30.09.2011r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

05-10-2011 11:12:00 | Bieżący | ESPI | 51/2011
oRB-W: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosów na ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30.09.2011r.

PAP
Data: 2011-10-05

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • lista_akcjonariuszy_C&CE_uprawnionych_na_ZWZG.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 51 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-10-05
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosów na ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30.09.2011r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. odbytym w dniu 30 wrzesnia 2011 roku.
  Wykaz akcjonariuszy zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu,
  Załączniki
  Plik Opis
  lista_akcjonariuszy_C&CE_uprawnionych_na_ZWZG.pdf lista akcjonariuszy

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  223865110
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-10-05 Maciej Flemming Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosów na ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30.09.2011r.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 223865110
  Fax
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-10-05
  Rok biezacy 2011
  Numer 51
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.