Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o przystąpieniu akcjonariuszy emitenta Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. oraz Contanisimo Ltd. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-10-2011 14:35:22 | Bieżący | ESPI | 60/2011
oRB: Zawiadomienie o przystąpieniu akcjonariuszy emitenta Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. oraz Contanisimo Ltd.

PAP
Data: 2011-10-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-26
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o przystąpieniu akcjonariuszy emitenta Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. oraz Contanisimo Ltd.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent informuje, że w dniu 26 października 2011 roku akcjonariusze Spółki: Pan Stanisław Paszyński, oraz Texass Ranch Company- Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo- akcyjna, zawiadomili Clean&Carbon Energy S.A., o przystapieniu do sprawy z powództwa Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, oraz Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozji, w charakterze interwenientów ubocznych i samoistnych, o której emitent informował w komunikacie bieżącym nr 56/2011 z dnia 19 października 2011 roku.
Akcjonariusze poparli roszczenia emitenta o uznanie za nieważne zapisów Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku w części dotyczącej art. " OPCJE NA AKCJE KAREN " _opcja put_, a nadto zażądali zasądzenia odszkodowania w kwocie100.000.000,00 zł _ sto milionów złotych_, z tytułu: nie wypełnienia warunków Umowy Inwestycyjnej powodujących poniesienie strat przez emitenta spowodowanych brakiem zapłaty przez pozwanych należnych kwot emitentowi w wysokości przekraczającej 40.000.000,00 zł., z tytułu bezpodstawnego użycia weksli przeciwko emitentowi - których pozwana Spółka Komputronik S.A. nie była nigdy prawowitym posiadaczem, a także naruszenia dobrego imienia Emitenta poprzez przekazywanie do wiadomości publicznej oszczerczych i nieprawdziwych informacji o Spółce Clean&Carbon Energy S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 6400820 22 6400823
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-26 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o przystąpieniu akcjonariuszy emitenta Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. oraz Contanisimo Ltd.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 6400820
Fax 22 6400823
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-10-26
Rok biezacy 2011
Numer 60
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.