Raporty Spółek ESPI/EBI

Wnioski akcjonariuszy dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności byłych czlonków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

25-11-2011 12:04:26 | Bieżący | ESPI | 65/2011
oRB: Wnioski akcjonariuszy dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności byłych czlonków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2011-11-25

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wnioski akcjonariuszy dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności byłych czlonków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 24 listopada 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prezes Zarzadu Pan Wielkosław Staniszewski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Janiszewski Spółki Clean&Carbon Energy S.A. wnieśli o umieszczeniu w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwał w sprawie odpowiedzialności byłych członków zarządu Spółki, tj. Jacka Piotrowskiego i Dariusza Witkowskiego oraz byłych członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Wojciecha Buczkowskiego, Szymona Bujalskiego, Andrzeja Mikosza, Szymona Wałacha, Tomasza Jaranowskiego, Slawomira Mamzera, Adama Piwnika za dzialanie na szkodę Spółki, a wedlug oświadczenia wnioskodawców uzasadnienie do umieszczenia w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki tejże uchwały, stanowi Uchwała Nr 2/18/11/2011 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 listopada 2011 roku oraz treść " Oświadczenia do protokołu", będącego zalącznikiem do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 roku. Ponadto Prezes Zarządu Pan Wielkosław Staniszewski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Janiszewski wnieśli o umieszczenie w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały w sprawie pozbawienia wynagrodzenia bylego czlonka Rady Nadzorczej Wojciecha Buczkowskiego za okres od 01 marca 2011 roku do 18 siernia 2011 roku, z powodu rażącego naruszenia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Clean&Carbon Energy S.A., co według oświadczenia wnioskodawców stanowi między innymi naruszenie Rozdziału III punkt 5 załącznika do uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19 maja 2010 roku " Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", a nadto z powodu działania na szkodę Społki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 6400820 22 6400823
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Wielosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wnioski akcjonariuszy dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności byłych czlonków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 6400820
Fax 22 6400823
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-11-25
Rok biezacy 2011
Numer 65
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.