Raporty Spółek ESPI/EBI

Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie wraz z informacją o nabyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

08-12-2011 21:21:59 | Bieżący | ESPI | 86/2011
oRB: Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie wraz z informacją o nabyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

PAP
Data: 2011-12-08

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-08
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie wraz z informacją o nabyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _dalej: DM IDMSA, Spółka_ z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iż w dniu 8 grudnia 2011 r. podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia przez DM IDMSA programu skupu akcji własnych, stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DMIDMSA z dnia 7 grudnia 2011 r.

Powyższy program skupu akcji własnych zostanie przeprowadzony na następujących warunkach:

I. PODSTAWA PRAWNA

Działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM SA _dalej "Spółka"_ powziętej 7 grudnia 2011 r. upoważniającej Spółkę do nabywania akcji własnych na warunkach i w trybie tam określonym, Zarząd Spółki przyjmuje niniejszy Program skupu akcji własnych Domu Maklerskiego IDM SA _zwany dalej "Programem"_.
Program dotyczy akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie _zwanej dalej "GPW"_.

II. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 4 NWZ Spółki.

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

1. Program rozpocznie się w dniu 8 grudnia 2011 r.
2. Realizacja programu będzie pozostawać w zgodzie z regulacjami prawa polskiego,
w szczególności z przepisami dotyczącymi okresów zamkniętych, a także zasadami ustalonymi w uchwale nr 4 NWZA Spółki z 7 grudnia 2011 r.
3. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW.
4. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDMSA z siedzibą w Krakowie.
5. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 21.817.000 _dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy_ sztuk, przy czym liczba akcji własnych, które Spółka będzie posiadała łącznie z akcjami własnymi nabytymi wcześniej nie może przekroczyć jednocześnie 21.817.000 _dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy_ sztuk.
6. Nabycie akcji własnych będzie następować w szczególności w wyniku:
a_ składania zleceń maklerskich,
b_ zawierania transakcji pakietowych,
c_ zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
d_ ogłoszenia wezwania,
e_ zwrotnego przeniesienia własności akcji w wyniku uprzedniego zawarcia umowy pożyczki akcji własnych Spółki
7. Program zostanie zakończony najpóźniej 31 grudnia 2013 r.
8. Nabywanie akcji własnych Spółki będzie następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 5,00 zł _pięć złotych_ za jedną akcję.
9. Zarząd, kierując sie interesem Spółki może:
a. zakończyć nabywanie akcji przed 31 grudnia 2013 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
b. zawiesić realizację Programu.
10. Zarząd przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący za każdy dzień realizacji programu z ilością nabytych akcji w danym dniu w ramach Programu oraz ich średnią cenę, chyba że w danym dniu nie nabyto akcji własnych w ramach Programu.

Ponadto, Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _DM IDM S.A. lub Spółka_, stosownie do treści § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A. powziętej 7 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 8 grudnia 2011 r. przyjmującą "Program skupu akcji własnych Domu Maklerskiego IDM S.A." _dalej Program_ w celu ich dalszej odsprzedaży, w ramach realizacji tego Programu, DM IDM S.A. dokonał na sesji giełdowej 8 grudnia 2011 r. transakcji nabycia 100.000 _sto tysięcy_ akcji własnych _Akcje_, po średniej cenie nabycia 1,24 zł _jeden złoty 24/100_. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 0,10 zł _dziesięć groszy_. Wartość nominalna Akcji nabytych 29 lipca 2011 r. wynosi 10.000 zł _dziesięć tysięcy złotych_.

Akcje nabyte 8 grudnia 2011 r. stanowią 0,046 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz odpowiadają 100.000 _sto tysięcy_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

Na dzień 8 grudnia 2011 r. DM IDM S.A. posiada 100.000 _sto tysięcy_ Akcji nabytych
w ramach realizacji Programu.

Łączna liczba Akcji własnych posiadanych przez DM IDM S.A. na dzień 8 grudnia 2011 r. wynosi 5 998 501 _pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden_ sztuk i odpowiada 5 998 501 _pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-08 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
2011-12-08 Piotr Derlatka Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie wraz z informacją o nabyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2011-12-08
Rok biezacy 2011
Numer 86
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.