Raporty Spółek ESPI/EBI

DOM MAKLERSKI IDM SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

19-12-2011 18:08:09 | Bieżący | ESPI | 97/2011
oRB: DOM MAKLERSKI IDM SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

PAP
Data: 2011-12-19

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 97 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-19
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
DOM MAKLERSKI IDM SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA _dalej: DM IDMSA_, stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _DZ. U. 2005 nr 183, poz. 1538_ informuje, iż w dniu dzisiejszym DM IDMSA otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1_ przywołanej ustawy.
Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem Prezes Zarządu DM IDMSA – Grzegorz Leszczyński w dniach 15 i 16 grudnia 2011 r. na zwykłych sesjach giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył łącznie 943 649 _dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _10/100_ każda, po średniej cenie 1,20 zł _jeden złoty 20/100_ każda, których emitentem jest Dom Maklerski IDMSA.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
2011-12-19 Piotr Derlatka Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul DOM MAKLERSKI IDM SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2011-12-19
Rok biezacy 2011
Numer 97
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.