Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

27-12-2011 17:50:07 | Bieżący | ESPI | 104/2011
oRB: Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

PAP
Data: 2011-12-27

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 104 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-27
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _DM IDM S.A. lub Spółka_, stosownie do treści § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A. powziętej 7 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 8 grudnia 2011 r. przyjmującą "Program skupu akcji własnych Domu Maklerskiego IDM S.A." _dalej Program_ w celu ich dalszej odsprzedaży, w ramach realizacji tego Programu, DM IDM S.A. dokonał na sesji giełdowej 27 grudnia 2011 r. transakcji nabycia 100.000 _sto tysięcy_ akcji własnych _Akcje_, po średniej cenie nabycia 1,26 zł _jeden złoty 26/100_. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 0,10 zł _dziesięć groszy_. Wartość nominalna Akcji nabytych 27 grudnia 2011 r. wynosi 10.000 zł _dziesięć tysięcy złotych_.

Akcje nabyte 27 grudnia 2011 r. stanowią 0,046 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz odpowiadają 100.000 _sto tysięcy_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

Na dzień 27 grudnia 2011 r. DM IDM S.A. posiada 1.300.000 _jeden milion trzysta tysięcy_ Akcji nabytych w ramach realizacji Programu.

Łączna liczba Akcji własnych posiadanych przez DM IDM S.A. na dzień 27 grudnia 2011 r. wynosi 7 198 501 _siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden_ sztuk i odpowiada 7 198 501 _siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-27 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2011-12-27 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2011-12-27
Rok biezacy 2011
Numer 104
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.