Raporty Spółek ESPI/EBI

Odpowiedż w sprawie nie przekazania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43 z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazanej przez Spółkę Komputronik S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-01-2012 14:57:42 | Bieżący | ESPI | 4/2012
oRB: Odpowiedż w sprawie nie przekazania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43 z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazanej przez Spółkę Komputronik S.A.

PAP
Data: 2012-01-30

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Odpowiedż w sprawie nie przekazania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43 z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazanej przez Spółkę Komputronik S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnai 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznanwania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56. ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent oświadcza że, nie przekazał do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, przekazanym przez Spółkę Komputronik S.A., ponieważ:
1/. podstawą sporządzenia przez Clean&Carbon Energy S.A. raportu nr 41/2011 z dnia 16.09.2011 r. było zawiadomienie, doręczone Spółce przez ówczesnego akcjonariusza Clean&Carbon Energy S.A. Wielkosława Staniszewskiego, o złożeniu przez niego jako osobę fizyczną wniosku o upadłość Komputronik S.A. tj. spółki reprezentującej grupę kapitałową o znaczącym pakiecie akcji Clean&Carbon Energy S.A.;

2/. Clean&Carbon Energy S.A. nie brała udziału w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym i z tego względu nie była informowana przez Sąd o wyniku postępowania, a zatem nie mogła w tym samym czasie, co Komputronik S.A. jako uczestnik tego postępowania, złożyć stosownego raportu;

3/. Raport Komputronik S.A. nr 43/2011, z dnia 29 grudnia 2011 roku jest nierzetelny, ponieważ nie zawiera iformacji o tym, że obszernie cytowane orzeczenia Sądu wraz z uzasadnieniem jest nieprawomocne. Sposób zredagowania wskazanego raportu wprowadza opinię publiczną w błąd, podobnie jak inne wcześniejsze raporty i jak to się dzieje w większości spraw sądowych, z udziałem Komputronik S.A.;

4/. Zarząd Clean&Carbon Energy S.A., uwzględniając fakt, iż obecny Prezes Zarządu, jako osoba fizyczna działająca tylko i wyłacznie we własnym imieniu, jest uczestnikiem omawianego postępowania upadłościowego i jako taki zaskarżył opublikowane przez Komputronik S.A. orzeczenia sądowe, złoży stosowny raport po prawomocnym roztrzygnięciu tego postępowania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 386 51 10 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Odpowiedż w sprawie nie przekazania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43 z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazanej przez Spółkę Komputronik S.A.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 386 51 10
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-01-30
Rok biezacy 2012
Numer 4
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.