Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportow okresowych w roku 2012 IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

31-01-2012 17:48:16 | Bieżący | ESPI | 6/2012
oRB: Terminy przekazywania raportow okresowych w roku 2012

PAP
Data: 2012-01-31

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Terminy przekazywania raportow okresowych w roku 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _DM IDM S.A. lub Spółka_, stosownie do treści § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z poźn. zm.__Rozporządzenie_, określa daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012.

1. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. – 29 lutego 2012 r.
2. Raport roczny za rok 2011 – 30 kwietnia 2012 r.
3. Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 – 30 kwietnia 2012 r.
4. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 r.
5. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r.
6. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r.

Jednocześnie Spółka jako jednostka dominująca oświadcza, że nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, w których będą zamieszczane kwartalne informacje finansowe zawierające informacje wymagane przepisami Rozporządzenia.
Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnego raportu półrocznego ze względu na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
2012-01-31 Piotr Derlatka Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Terminy przekazywania raportow okresowych w roku 2012
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2012-01-31
Rok biezacy 2012
Numer 6
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.