Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie serii J i serii K CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

15-02-2012 16:25:45 | Bieżący | ESPI | 31/2010
oRB: Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie serii J i serii K

PAP
Data: 2012-02-15

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2010 K
Data sporządzenia: 2012-02-15
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie serii J i serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent informuje, że Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. nIniejszym koryguje raport bieżący 31/2010 z dnia 04 października 2010 roku poprzez wykreślenie ostatniego akapitu o treści:

"Z chwilą rejestracji akcji serii J i serii K po stronie Amentum Holdings Limited z siedzibą w Nikozji i Texass Ranch Company Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku w związku z przekroczeniem przez te podmioty łącznie liczby 66% ogólnej liczby głosów na podstawie łączącej te spółki umowy dotyczącej nabywania akcji _ Umowa Inwestycyjna zawarta w dniu 24 lipca 2010 roku_, powstanie na podstawie art. 74 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie obowiązek ogłoszenia wezwania w terminie trzech miesięcy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Emitenta"

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. wyjaśnia, że powyższa informacja została przekazana na skutek błędu w interpretacji powołanych przepisów ustawy o ofercie publicznej popełnionego przez ówczesny Zarząd Spółki. W rzeczywistości bowiem Amentum Holdings Limited z siedzibą w Nikozji nie była stroną Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 lipca 2010 roku ani nie łączyło ją z Texass Ranch Company Sp. z o.o. pisemne ani ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji Spółki, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. W opinii Zarządu nie wystąpiły także przesłanki wymienione w art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, które mogłyby uzasadniać domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 203 68 30 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-15 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie serii J i serii K
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 203 68 30
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-02-15
Rok biezacy 2010
Numer 31
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.